Chapter Numbering

Určuje formát čísla a hierarchiu číslovania kapitol v súčasnom dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Tip Icon

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Note Icon

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Číslovanie

Určuje formát čísla a hierarchiu číslovania kapitol v súčasnom dokumente.

Možnosti

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Load/Save

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Note Icon

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Untitled 1 - 9

Vyberte preddefinovaný štýl číslovania, ktorý chcete priradiť vybranej úrovni osnovy.

Uložiť ako

Otvorí dialógové okno, kde môžete uložiť aktuálne nastavenie pre vybranú kapitolu a úroveň obrysu. Tieto nastavenia potom môžete načítať z iného dokumentu.

Uložiť ako

Kliknite na štýl číslovania v zozname a potom zadajte názov štýlu. Čísla zodpovedajú úrovni osnovy, ku ktorej sú štýly priradené.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!