Formát tabuľky

Určuje vlastnosti vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, medzery, šírku stĺpca, okraje a pozadie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Properties.


Tabuľka

Nastavenie veľkosti, pozície, rozostupu a zarovnania vybranej tabuľky.

Tok textu

Nastavenie možností obtekania textu pred a po tabuľke.

Stĺpce

Určenie šírky stĺpca

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area

Set the background color or graphic.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!