Makro

Určuje makro, ktoré sa má spustiť po kliknutí na obrázok, rámec alebo objekt OLE.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


Udalosť

Uvádza zoznam udalostí, ktoré môžu spustiť makro. V zozname sú uvedené iba udalosti, ktoré sú pre vybraný objekt relevantné.

V nasledujúcej tabuľke sú vymenované typy objektov a udalosti, ktoré môžu spustiť makro:

Udalosť

Spúšťač udalosti

Objekt OLE

Image

Rámec

Automatický text

Oblasť obrázkových máp

Hypertextový odkaz

Kliknúť na objekt

objekt je vybraný

Myš na objekte

Kurzor myši sa hýbe cez objekt

Spúšťač hypertextového odkazu

Hypertextový odkaz, ktorý je priradený k objektu, je kliknutý

Myš opúšťa objekt

Kurzor myši sa presunie z objektu

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

Vkladanie alfanumerických znakov

text je vložený

Vkladanie iných ako alfanumerických znakov

Vloženie netlačiteľných znakov ako tabulátory a zalomenie riadkov

Zmeniť veľkosť rámca

Veľkosť rámca bola zmenená

Presunúť rámec

Rámec bol presunutý

Pred vložením automatického textu

Pred tým, ako bol vložený automatický text

Po vložení automatického textu

Po tom, ako bol automatický text vložený


Note Icon

Pre udalosti, ktoré sú odkázané na kontrolu vo formulári, pozriteKontrola vlastností alebo Vlastnosti formulára.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Rámce umožňujú odkazovať udalosti na funkcie, ktoré potom rozhodujú, či je udalosť riadená LibreOffice Writer-om alebo funkciou. pre viac informácií si pozrite pomocníka LibreOffice Basic.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Priradiť

Priradí vybrané makro k vybranej udalosti.

Odstrániť

Odstráni priradenie makra z vybranej položky.

Please support us!