Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.


Veľkosť

Šírka

Zadajte požadovanú šírku vybraného objektu.

Relatívny

Vypočíta šírku vybraného objektu ako percento šírky textovej oblasti strany.

Relative width relation

Rozhoduje, čo znamená 100% šírka: buď textová oblasť (bez okrajov), alebo celá strana (vrátane okrajov).

Výška

Zadajte požadovanú výšku vybraného objektu.

Relatívny

Vypočíta výšku vybraného objektu ako percento výšky textovej oblasti strany.

Relative height relation

Rozhoduje, čo znamená 100% výška: buď textová oblasť (bez okrajov) alebo celá strana (vrátane okrajov).

Zachovať pomer

Zachová pomer výšky a šírky keď zmeníte ich nastavenie.

Pôvodná veľkosť

Obnoví pôvodné hodnoty nastavenia veľkosti vybraného objektu.

note

This option is not available for frames.


Automaticky

Automaticky upravuje šírku alebo výšku rámca tak, aby zodpovedal obsahu rámca. Ak chcete, môžete určiť minimálnu šírku alebo minimálnu výšku rámca.

Note Icon

The Automatic option is only available when you select a frame.


Ukotvenie

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Na stranu

Ukotví výber na aktuálnu stranu.

Na odsek

Ukotví výber k aktuálnemu odseku.

K znaku

Ukotví výber k znaku.

Ako znak

Ukotví výber ako znak. Výška aktuálneho riadku sa zmení tak, aby zodpovedala výške výberu.

Umiestnenie

Specify the location of the selected object on the current page.

Vodorovne

Vyberte pre objekt možnosť vodorovného zarovnania. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť „Ukotviť ako znak“.

Autor

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

k

Select the reference point for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Zrkadliť na párnych stranách

Obráti aktuálne nastavenie vodorovného zarovnania na párnych stranách.

tip

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


Zvislé

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Autor

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


k

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

If you anchor an object to a frame with a fixed height, only the "Bottom" and "Center" alignment options are available.


Keep inside text boundaries

Udržuje vybraný objekt v medziach rozloženia textu, ku ktorému je objekt ukotvený. Ak chcete umiestniť vybraný objekt kamkoľvek do dokumentu, nevyberajte túto možnosť.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

The green rectangle represents the selected object and the red rectangle represents the alignment reference point. If you anchor the object as a character, the reference rectangle changes to a red line.

Format - Anchor

Format - Align Text

Please support us!