Poznámka pod čiarou

Určuje možnosti rozloženia pre poznámky pod čiarou, vrátane čiary, ktorá oddeľuje poznámku pod čiarou od hlavnej časti dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Page Style - Footnote tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Footnote tab.


Oblasť poznámok pod čiarou

Set the height of the footnote area.

Not larger than page area

Automaticky upraví výšku oblasti poznámok pod čiarou v závislosti od počtu poznámok pod čiarou.

Maximum footnote height

Nastavuje maximálnu výšku oblasti poznámok pod čiarou. Povoľte túto možnosť a potom zadajte výšku.

Zadajte maximálnu výšku pre oblasť poznámky pod čiarou.

Vzdialenosť k textu

Zadajte veľkosť medzery medzi dolným okrajom strany a prvým riadkom textu v oblasti poznámok pod čiarou.

Oddeľovacia čiara

Specifies the position and other properties of the separator line.

Umiestnenie

Vyberte vodorovné zarovnanie pre riadok, ktorý oddeľuje hlavný text od oblasti poznámok pod čiarou.

Štýl

Vyberte štýl formátovania oddeľovacej čiary. Ak nechcete oddeľovaciu čiaru, zvoľte možnosť „Žiadne“.

Thickness

Vyberte hrúbku oddeľovacej čiary.

Farba

Vyberte farbu oddeľovacej čiary.

Dĺžka

Zadajte dĺžku oddeľovacej čiary ako percento šírky strany.

Spacing to footnote contents

Zadajte veľkosť medzery, ktorá sa má ponechať medzi oddeľovacou čiarou a prvým riadkom oblasti poznámky pod čiarou.

Tip Icon

To specify the spacing between two footnotes, choose Format - Paragraph, and then click the Indents & Spacing tab.


Please support us!