Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

From toolbars:

Icon Page Columns

Page Columns


Môžete vybrať prednastavené rozloženie stĺpcov alebo vytvoriť vlastné. Keď pre štýl stránky vyberiete rozloženie stĺpcov, použijete sa pre všetky stránky, ktoré používajú rovnaký štýl. Podobne aj keď vyberiete rozloženie stĺpcov pre štýl rámca, aktualizujú sa všetky rámce používajúce tento štýl. Môžete tiež zmeniť rozloženie stĺpcov pre jeden rámec.

Settings

Stĺpce

Zadajte počet stĺpcov, ktoré chcete zobraziť na stránke, v rámci alebo v sekcii.

Pole výberu

Tiež môžete zvoliť niektoré z prednastavených rozložení stĺpcov.

Tooltips describe each predefined selection.

Použiť na

Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť stĺpcové rozvrhnutie. Táto voľba sa automaticky sprístupní, pokiaľ k tomuto dialógu pristupujete pomocou príkazu Formát - Stĺpce.

note

The following two options are only available when formatting sections.


Rovnomerne rozloží obsah na všetky stĺpce

Rovnomerne rozdelí text do viacstĺpcových sekcií.

Smer textu

Určite smer textu pre odsek, ktorý používa komplexné rozloženie textu (CTL). Táto vlastnosť je dostupná, len ak je povolené komplexné rozloženie.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

V náhľade rozloženia stĺpcov sa zobrazujú iba stĺpce a nie okolitý obsah stránky.

Šírka a vzdialenosti

Automatická šírka

Vytvorí stĺpce rovnakej šírky.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Zobrazuje číslo stĺpca, jeho šírku a vzdialenosť k susedným stĺpcom.

Ľavá šípka

Zobrazí stĺpec vľavo.

Left Arrow Icon

Ľavá šípka

Šípka doprava

Zobrazí stĺpec vpravo.

Right Arrow Icon

Šípka doprava

Šírka

Zadajte šírku stĺpca.

Rozostupy

Zadajte medzeru, ktorú chcete vynechať medzi dvoma stĺpcami.

Oddeľovacia čiara

Táto časť je k dispozícii, ak vaše rozloženie obsahuje viac stĺpcov.

Style

Vyberte štýl formátovania pre čiaru oddeľujúcu stĺpce. Ak nechcete oddeľovacie čiaru, zvoľte "Žiadny".

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Výška

Zadajte dĺžku oddeľovacej čiary v percentách výšky stĺpca.

Umiestnenie

Vyberte zvislé zarovnanie oddeľovacej čiary. Táto voľba je k dispozícii len ak je Výška čiary menšia ako 100%.

Please support us!