Iniciálky

Prvé písmeno odseku sa zobrazí ako veľké písmeno cez niekoľko riadkov. Odsek musí mať aspoň toľko riadkov, koľko určíte v poli Riadky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


Nastavenia

Display drop caps

Pre označené odseky sa použije nastavenie iniciálok.

Celé slovo

Zobrazí prvé písmeno prvého slova odseku ako iniciálku a ostatné písmená slova veľkým písmom.

Počet znakov

Zadajte počet znakov, ktoré sa zmenia na iniciálky.

Riadky

Zadajte počet riadkov, cez ktoré sa má iniciálka roztiahnuť. U kratších odsekov sa iniciálka nezobrazí. Výber je obmedzený na 2-9 riadkov.

Space to text

Zadajte vzdialenosť medzi iniciálkami a zvyškom textu v odseku.

Obsah

Text

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť ako iniciálky namiesto prvých písmen odseku.

Štýl znaku

Zvoľte štýl formátovania, ktorý chcete použiť pre iniciálky. Ak chcete použiť štýl aktuálneho odseku, zvoľte [žiadny].

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!