Databáza

Zmeniť zdroje dát pre aktuálny dokument. Na správne zobrazenie obsahu polí je potrebné, aby nová databáza obsahovala pole s rovnakým pomenovaním polí ako stará databáza.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Vymeniť databázu


Príklad: Ak vkladáte z databázy do dopisu pole adries, môžete neskôr zameniť databázu za inú databázu obsahujúci iné adresy, ktoré budú vložené do dopisu.

Vymeniť databázu

Pomocou tohto dialógu môžete meniť iba jednu tabuľku.

Používaná databáza

Vypíše používané databázou. Aktuálny dokument obsahuje najmenej jedno dátové pole z každej databázy vo vypísanom zozname.

Dostupné databázy

Lists the databases that are registered in LibreOffice.

Prehľadávať

Zobrazí dialóg Otvoriť súbor, kde môžete vybrať súbor s databázou (*.odb). Vybraný súbor sa pridá do zoznamu dostupných databáz.

Definovať

Replaces the current data source with the data source that you selected in the Available Databases list.

Výmena databázy:

Uistite sa, že obe databázy obsahujú rovnako pomenované pole zhodného typu.

  1. Kliknite do dokumentu, pre ktorý chcete zmeniť zdroj dát.

  2. Choose Edit - Exchange Database.

  3. V zozname Používaná databáza vyberte tabuľku, ktorú chcete nahradiť.

  4. V zoznamu Dostupné databázy vyberte tabuľku, ktorá nahradí pôvodnú tabuľku.

  5. Kliknite na Definovať.

Please support us!