Rámec

Vloží rámec, ktorý ide použiť pre vytvorenie jedného či viacej stĺpcov textu a objektov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Rámec

Choose Format - Frame and Object - Properties

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Icon Insert Frame

Vložiť rámec ručne


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Ak chcete vymazať rámec, kliknite na jeho okraj a stačte klávesu Delete.

Ak sa na začiatku alebo na konci textu v rámci zobrazia malé červené šípky, použite kurzorové klávesy pre pohyb v zostávajúcom textu.

V náhľadovom oddielu dialógu Rámec je rámec zobrazený ako zelený obdĺžnik a červený obdĺžnik je miesto, ku ktorému sa vzťahuje jeho umiestnenie.

Ak ukotvíte rámec "Ako znak", zobrazí sa náhľad. "Základná linka" je červeno nakreslená, "Znak" je výška fontu a "riadok" je výška riadku vrátane rámca.

Tabuľka

Určuje veľkosť a polohu vybraného objektu alebo rámca na strane.

Možnosti

Určuje vlastnosti pre vybraný objekt, grafiku alebo rámec.

Obtekanie

Zadajte, ako má text obtekať okolo objektu. Môžete tiež určiť medzery medzi textom a objektom.

Hypertextový odkaz

Zadajte vlastnosti hypertextového odkazu pre vybraný grafický objekt, rámec alebo objekt OLE.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Makro

Určuje makro, ktoré sa má spustiť po kliknutí na obrázok, rámec alebo objekt OLE.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Ikona v paneli nástrojov Vložiť:

Nakreslí rámec ťahaním v dokumente. Kliknite na šípku vedľa ikony, ak chcete určiť počet stĺpcov v rámci.

Icon Insert Frame

Vložiť rámec ručne

Používanie klávesových skratiek (Sprístupnenie programu LibreOffice Writer)

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!