Cross-reference

Tu vkladáte do dokumentu odkazy alebo odkazované polia. Odkazy sú tvorené odkazovanými poľami v rámci rovnakého dokumentu alebo v poddokumentoch hlavného dokumentu.

Výhodou vkladania krížových odkazov vo forme polí je ich automatická aktualizácia, ak dôjde ku zmenám pôvodného obsahu. Stlačením klávesy F9 môžete všetky odkazy v dokumente aktualizovať.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Field - More Fields - Cross-references tab

Choose Insert - Cross-reference

From the tabbed interface:

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Cross-reference.

From toolbars:

Icon Insert Cross-reference

Insert Cross-reference

From the keyboard:

+ F2


Vkladanie krížových odkazov

Typ

Zobrazuje dostupné typy polí. Ak chcete pridať pole do dokumentu, kliknite na typ poľa, kliknite na pole v zozname Výber a kliknite na Vložiť. K dispozícii sú nasledujúce polia:

Typ

Význam

Nastaviť odkaz

Nastaví cieľ odkazovaného poľa. Ako Názov zadajte meno odkazu. Keď budete odkaz vkladať, bude tento názov použitý ako identifikátor v zozname Výber.

V HTML dokumente budú odkazy zadané týmto spôsobom ignorované. Pre zadanie cieľa v HTML dokumentoch musíte vložiť záložku.

Vložiť referenciu

Vloží odkaz na inú pozíciu v dokumente. Zodpovedajúca textová pozícia musí byť najskôr definovaná v bode "Nastaviť odkaz". V opačnom prípade nie je vybraním názvu poľa v zozname Výber vložiť odkaz možné.

V hlavnom dokumente môžete nastavovať odkazy i medzi jednotlivými dielčimi dokumentmi. Názov odkazu sa v tomto prípade nezobrazí v zozname Výber a musí byť zadaný ručne.

V HTML dokumente budú odkazy vložené týmto spôsobom ignorované. Pre vytvorenie odkazu v HTML dokumentoch musíte vložiť hypertextový odkaz.

Nadpisy

Výberové pole ukazuje zoznam všetkých hlavičiek v poradí ich výskytu v dokumente.

Číslované odseky

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Záložky

Po vložení záložky do dokumentu pomocou Vložiť - Záložka bude k dispozícii položka pre záložky na karte Odkazy. Záložky sa používajú k označeniu určitej pasáže textu v dokumente. Môžete ich napríklad použiť k odskoku z jednej pasáže v dokumente na inú.

V HTML dokumente sa tieto záložky stávajú ukotvenými typu <A name>, ktorý napríklad určuje cieľ hypertextových odkazov.

Poznámky pod čiarou

If your documents contains a footnote, you can select the Footnotes entry. A reference to a footnote returns the footnote number.

(Vložené objekty s popismi)

Môžete nastaviť odkaz na objekt, ktorý obsahuje titulok. Napríklad: pre vloženie obrázku stlačte pravé tlačidlo a zvoľte Titulok. Teraz sa objekt ukáže v zozname ako očíslovaná "ilustrácia".


tip

Odkazy sú polia. Ak chcete odstrániť odkaz, odstráňte pole. Pokiaľ ako odkaz nastavíte dlhší text a nechcete ho znovu po odstránení odkazu zadávať, vyberte tento text a skopírujte do schránky. Môžete ho potom opäť vložiť na rovnaké miesto ako "neformátovaný text" použitím príkazu Upraviť - Vložiť inak. Tak zostane text nedotknutý a pritom odkaz odstránite.


Výber

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Odkaz na

Zvoľte formát, ktorý chcete použiť pre zvolené pole odkazu. K dispozícii sú nasledujúce formáty:

Formát

Význam

Page number (unstyled)

Vloží číslo stránky, na ktorej sa nachádza cieľ odkazu.

Kapitola

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Above”/“Below”

Vloží text "pod" alebo "nad" podľa toho, či sa cieľ odkazu nachádza nad poľom odkazu alebo pod ním.

Page number (styled)

Vloží číslo stránky obsahujúcej cieľ odkazu za použitia formátu špecifikovaného v štýlu stránky.

Číslo

Vložte počet hlavičiek alebo očíslovaných odsekov obsahujúcich vyššie úrovne závislé na kontextu. Pozri poznámku pod touto tabuľkou.

Číslo (bez kontextu)

Vloží iba počet hlavičiek alebo očíslovaných odsekov.

Číslo (plný kontext)

Vloží počet hlavičiek alebo očíslovaných odsekov zahrňujúcich všetky vyššie úrovne.

Kategória a číslo

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Text popisu

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Názov

Zadajte názov používateľského poľa, ktoré chcete vytvoriť. Cieľ nastavíte tak, že kliknete na "Nastaviť odkaz" v zozname Typ, do poľa nadáte názov, a potom kliknete na Vložiť. Ak chcete na nový cieľ odkazovať, kliknite na názov cieľa v zozname Výber.

Pokiaľ pracujete v hlavnom dokumente, nie sú v zozname Výber zobrazené cieľové umiestnenia, ktoré sa v jednotlivých poddokumentoch líšia. Pokiaľ chcete vložiť odkaz na takýto cieľ, musíte do políčka Názov napísať cestu a meno.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Pokiaľ označíte v dokumente nejaký text a potom vložíte odkaz, vybraný text sa stane obsahom poľa, ktoré bolo práve vložené.

Please support us!