Section

Nastaví vlastnosti oblasti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Oblasť - Oblasť alebo Formát - Oblasť


Nová oblasť

Zadajte názov novej oblasti. LibreOffice automaticky priraďuje novým oblastiam názov „Oblasť X“, kde X je poradové číslo.

Odkaz

Odkaz

Vloží obsah iného dokumentu alebo oblasti z iného dokumentu do aktuálnej oblasti.

DDE

Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected.

Obecná syntax DDE príkazu je " ", kde "server" je DDE názov aplikácie, ktorá obsahuje dáta, "téma" odkazuje na umiestnenie "položky" (obvykle meno súboru) a "položka" predstavuje konkrétny objekt.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

File name

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Prehľadávať

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

Oblasť

Vyberte oblasť v súbore, ktorú chcete vložiť ako odkaz.

Pokiaľ otvoríte dokument, ktorý obsahuje sekcie prepojené odkazom, budete opýtaný, či chcete odkazy aktualizovať.

Ochrana proti zápisu

Zamknúť

Zabráni úpravám vybranej oblasti.

S heslom

Chráni vybranú oblasť heslom. Heslo musí mať minimálne 5 znakov.

Heslo

Otvorí dialógové okno, kde môžete zmeniť aktuálne heslo.

Skryť

Skryť

Skryje vybranú oblasť a zabráni jej vytlačeniu. Komponenty skrytých sekcií sú v Navigátore sivé. Keď umiestnite kurzor myši na skrytý komponent v Navigátore, zobrazí sa tip Pomocníka „skrytý“.

Note Icon

Sekciu nie je možné skryť, ak je to jediný obsah stránky, hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, rámca alebo bunky tabuľky.


S podmienkou

Zadajte podmienku, ktorú treba splniť, aby sa oblasť skryla. Podmienkou je logický výraz, ako "OSLOVENIE EQ Pani". Napr. ak použijete formulár hromadnej korešpondencie na definovanie databázového poľa s názvom "Oslovenie", ktoré obsahuje položky "Pán", "Pani" a "Pán alebo Pani", môžete určiť, že oblasť sa vytlačí, iba ak je oslovenie „Pani“ .

Ďalším príkladom môže byť vytvorenie premennej "x" a nastavenie jej hodnoty na "1". Potom môžete použiť pre skrytie oblasti podmienku, v ktorej je použitá táto premenná, napríklad "x EQ 1". Pokiaľ chcete naopak oblasť zobraziť, nastavte hodnotu premennej "x" na "0".

Vlastnosti

Túto oblasť dialógu uvidíte iba, ak je aktívny dokument typu XForms.

Upravované v dokumente iba na čítanie

Pokiaľ zvolíte túto možnosť, bude možno obsah oblasti upraviť dokonca i v prípade, že je dokument otvorený iba pre čítanie.

Príkazy poľa

Syntax podmienok

Please support us!