Automatick√Ĺ text

UmoŇĺŇąuje vytvoriŇ•, upraviŇ•, alebo vloŇĺiŇ• Automatick√Ĺ text. Ako automatick√Ĺ text m√īŇĺete uloŇĺiŇ• form√°tovan√Ĺ text, text s grafikou, tabuńĺky a pole. Pre r√Ĺchle vloŇĺenie Automatick√©ho textu, nap√≠Ň°te zańćiatońćn√© p√≠smen√° Automatick√©ho textu a stlańćte kl√°ves F3.

tip

M√īŇĺete tieŇĺ klikn√ļŇ• na Ň°√≠pku vedńĺa ikonky Automatick√Ĺ text na paneli n√°strojov VloŇĺiŇ• a potom si vybraŇ•, ktor√Ĺ automatick√Ĺ text chcete vloŇĺiŇ•.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte UpraviŇ• - Automatick√Ĺ text

+F3

Na paneli n√°strojov VloŇĺiŇ• kliknite na

Icon

Automatick√Ĺ text


PouŇĺitie automatick√©ho textu

Automatick√Ĺ text

Dial√≥gov√© okno Automatick√©ho textu zobrazuje zoznam kateg√≥ri√≠ a poloŇĺiek Automatick√©ho textu.

ZobrazovaŇ• zvyŇ°ok n√°zvu ako n√°vrh pri p√≠san√≠

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

N√°zov

Zobrazuje n√°zov oznańćenej poloŇĺky Automatick√©ho textu. Ak m√°te oznańćen√Ĺ nejak√Ĺ text v dokumente, nap√≠Ň°te do tohoto pońĺa n√°zov novej poloŇĺky Automatick√©ho textu, potom kliknite na tlańćidlo Automatick√Ĺ text a zvońĺte Nov√Ĺ.

Skratka

Zobrazuje skratku oznańćenej poloŇĺky Automatick√©ho textu. Ak vytv√°rate nov√ļ poloŇĺku Automatick√©ho textu nap√≠Ň°te do tohto pońĺa skratku ak√ļ chcete pre nov√ļ poloŇĺku pouŇĺiŇ•.

Pole zoznamu

Zobrazuje zoznam kateg√≥ri√≠ Automatick√©ho textu. Pre zobrazenie poloŇĺiek danej kateg√≥rie, dvojkliknite na n√°zov kateg√≥rie, alebo kliknite na znamienko plus (+) pred n√°zvom kateg√≥rie. Pre vloŇĺenie Automatick√©ho textu do aktu√°lneho dokumentu, vyberte poloŇĺku zo zoznamu a kliknite na tlańćidlo VloŇĺiŇ•.

Tip Icon

Z jednej kateg√≥rie do druhej m√īŇĺete poloŇĺky preŇ•ahovaŇ• pomocou myŇ°i.


VloŇĺiŇ•

VloŇĺ√≠ vybran√Ĺ automatick√Ĺ text do aktu√°lneho dokumentu.

Note Icon

Ak vloŇĺ√≠te neform√°tovan√ļ poloŇĺku Automatick√©ho textu do odseku, poloŇĺka sa naform√°tuje podńĺa Ň°t√Ĺlu dan√©ho odseku.


Zatvoriҕ

Closes the dialog and saves all changes.

Automatick√Ĺ text

Kliknut√≠m na toto tlańćidlo zobraz√≠te ńŹalŇ°ie pr√≠kazy Automatick√©ho textu, ako napr√≠klad vytvorenie novej poloŇĺky Automatick√©ho textu z oznańćen√©ho textu v dokumente.

Nov√Ĺ

Vytvor√≠ nov√ļ poloŇĺku Automatick√©ho textu z oznańćenia, ktor√© ste previedli v dokumente. PoloŇĺka bude pridan√° do aktu√°lnej vybranej kateg√≥rie Automatick√©ho textu. Najsk√īr mus√≠te zadaŇ• meno poloŇĺky neŇĺ sa zobraz√≠ tento pr√≠kaz.

Nov√Ĺ (iba text)

Vytvor√≠ nov√ļ poloŇĺku automatick√©ho textu z textu vo v√Ĺbere, ktor√Ĺ bol definovan√Ĺ v aktu√°lnom dokumente. Grafika, tabuńĺky a ńŹalŇ°ie objekty nie s√ļ zahrnut√©. Predt√Ĺm, ako sa zobraz√≠ tento pr√≠kaz, mus√≠te zadaŇ• n√°zov.

Kop√≠rovaŇ•

Skop√≠ruje vybran√Ĺ automatick√Ĺ text do schr√°nky.

Nahradiҕ

Nahrad√≠ obsah vybranej poloŇĺky Automatick√©ho textu v√Ĺberom preveden√Ĺm v aktu√°lne otvorenom dokumente.

Premenovaҕ

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno PremenovaŇ• automatick√Ĺ text, kde m√īŇĺete zmeniŇ• n√°zov vybranej poloŇĺky automatick√©ho textu.

Zmazaҕ

Po potvrden√≠ odstr√°ni vybran√Ĺ prvok alebo prvky.

Upraviҕ

Otvor√≠ vybran√ļ poloŇĺku Automatick√©ho textu v oddelenom dokumente pre √ļpravy. PreveńŹte poŇĺadovan√© zmeny, potom zvońĺte S√ļbor - UloŇĺiŇ• Automatick√Ĺ text, a potom zvońĺte S√ļbor - ZavrieŇ•.

Makro

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno PriradiŇ• makro, kde m√īŇĺete pridaŇ• makro ku zvolenej poloŇĺke Automatick√©ho textu.

M√īŇĺete tieŇĺ pouŇĺiŇ• makr√° ktor√© s√ļ prepojen√© so zvyŇ°n√Ĺmi poloŇĺkami Automatick√©ho textu k poloŇĺk√°m vami vytvoren√Ĺmi. PoloŇĺky Automatick√©ho textu musia byŇ• vytvoren√© s vońĺbou "iba text". Napr√≠klad: ak vloŇĺ√≠te reŇ•azec <field:company> do poloŇĺky Automatick√©ho textu, LibreOffice ho nahrad√≠ reŇ•azcom s odpovedaj√ļcim obsahom z datab√°ze.

Importovaҕ

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Kategórie

UmoŇĺŇąuje pridaŇ•, premenovaŇ• alebo odstr√°niŇ• kateg√≥riu Automatick√©ho textu.

UpraviŇ• kateg√≥rie

Prid√°, premenuje alebo zmaŇĺe kateg√≥riu automatick√©ho textu.

Kategória

Zobrazuje n√°zov vybranej kateg√≥rie Automatick√©ho textu. Pre zmenu n√°zvu kateg√≥rie vp√≠Ň°te nov√Ĺ n√°zov a kliknite na PremenovaŇ•. Pre vytvorenie novej kateg√≥rie nap√≠Ň°te n√°zov a kliknite na Nov√Ĺ.

Cesta

Zobraz√≠ cestu do adres√°ra, kde s√ļ uloŇĺen√© s√ļbory vybranej kateg√≥rie Automatick√©ho textu. Ak vytv√°rate nov√ļ kateg√≥riu Automatick√©ho textu, m√īŇĺete zadaŇ•, kam chcete uloŇĺiŇ• s√ļbory tejto kateg√≥rie.

Nov√Ĺ

Vytvor√≠ nov√ļ kateg√≥riu Automatick√©ho textu s n√°zvom, ktor√Ĺ ste zadali do pońĺa N√°zov.

Premenovaҕ

Zmen√≠ meno vybranej kateg√≥rie Automatick√©ho textu na meno zadan√© do pońĺa N√°zov.

Zoznam pre v√Ĺber

Zobrazuje zoznam existuj√ļcich kateg√≥ri√≠ Automatick√©ho textu a zodpovedaj√ļcich ciest k s√ļborom kateg√≥ri√≠.

Zmazaҕ

Bez nutnosti potvrdenia odstr√°ni vybran√Ĺ prvok alebo prvky.

Cesta

Otvor√≠ dial√≥g UpraviŇ• cesty, v ktorom je moŇĺn√© vybraŇ• prieńćinok na uloŇĺenie automatick√©ho textu.

Na pridanie novej cesty automatick√©ho textu kliknite na tlańćidlo Cesta v dial√≥govom okne Automatick√Ĺ text.

UloŇĺiŇ• odkazy relat√≠vne k

T√ļto oblasŇ• vyuŇĺite na nastavenie toho, ako bude LibreOffice vkladaŇ• odkazy na prieńćinky automatick√©ho textu.

S√ļborov√Ĺ syst√©m

Odkazy na prieńćinky automatick√©ho textu s√ļ na vaŇ°om pońć√≠tańći relat√≠vne.

Internet

Odkazy na s√ļbory na Internete s√ļ relat√≠vne.

Please support us!