Menu

Panel menu obsahuje vŇ°etky pr√≠kazy pre p√°cu s LibreOffice Math. Obsahuje zoznam vŇ°etk√Ĺch dostupn√Ĺch oper√°torov a taktieŇĺ vŇ°etky pr√≠kazy pre √ļpravu, zobrazenie, usporiadanie, form√°tovanie a tlańćenie dokumentov so vzorcami a objektov, ktor√© tieto dokumenty obsahuj√ļ. V√§ńćŇ°ina pr√≠kazov z menu je dostupn√° iba pri vytv√°ran√≠, alebo √ļprav√°ch vzorcov.

Note Icon

Ak chcete pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu mus√≠ byŇ• zvolen√© okno obsahuj√ļce dokument s ktor√Ĺm chcete pracovaŇ•. Obdobne mus√≠te zvoliŇ• objekt v dokumente aby ste mohli pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu priraden√© k objektu.


Warning Icon

Ponuky s√ļ kontextovo z√°visl√©. To znamen√°, Ňĺe s√ļ pr√≠stupn√© len tie poloŇĺky menu, ktor√© sa t√Ĺkaj√ļ aktu√°lne vykon√°vanej pr√°ce. Ak je ukazovateńĺ umiestnen√Ĺ v texte, potom s√ļ pr√≠stupn√© vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√Ĺ s√ļ potrebn√© pre edit√°ciu textu. Ak ste vybrali grafiku v dokumente, potom uvid√≠te vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√© m√īŇĺu byŇ• pouŇĺit√© na √ļpravu grafiky.


S√ļbor

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

Upraviҕ

Pr√≠kazy nach√°dzaj√ļce sa v tomto menu sl√ļŇĺia na √ļpravu vzorcov. Okrem z√°kladn√Ĺch pr√≠kazov (napr√≠klad pre kop√≠rovanie obsahu), sa tu nach√°dzaj√ļ pr√≠kazy Ň°pecifick√© pre LibreOffice Math, ako napr√≠klad vyhńĺad√°vanie z√°stupn√Ĺch znakov alebo ch√Ĺb.

Zobraziҕ

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Form√°t

Toto menu obsahuje pr√≠kazy pouŇĺ√≠van√© pri form√°tovan√≠ vzorcov.

N√°stroje

Pomocou tohto menu m√īŇĺete otvoriŇ• alebo upraviŇ• katal√≥g symbolov, alebo importovaŇ• extern√Ĺ vzorec ako s√ļbor. Programov√© rozhranie je moŇĺn√© prisp√īsobiŇ• vaŇ°im poŇĺiadavk√°m. M√īŇĺete taktieŇĺ zmeniŇ• nastavenia programu.

Okno

Pomocou menu Okno m√īŇĺete otv√°raŇ• nov√© okn√°. Nach√°dza sa tu i zoznam pr√°ve otvoren√Ĺch dokumentov.

Pomocník

Menu Pomocn√≠k umoŇĺŇąuje spustiŇ• a ovl√°daŇ• syst√©m pomocn√≠ka LibreOffice.

Please support us!