Indexy a exponenty

Tu získate základné informácie o indexoch a exponentoch v LibreOffice Math. K pochopeniu popísaných detailov si môžete vyskúšať príklady. (Úvodzovky v tomto texte slúžia k zvýrazneniu a nie sú súčasťou príkladov.)

Index a exponent znaku sa zobrazí hore alebo dole zarovnaný vľavo k zodpovedajúcemu znaku. Napr. môžete napísať a_2^3 alebo a^3_2, index a exponent môžu byť v ľubovoľnom poradí. Namiesto '_' a '^' môžete použiť sub a sup.

Nie je už iná možnosť používať nasledovné zákonitosti

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Každá sub-/indexová pozícia základného symbolu môže byť použitá iba raz. Musíte používať zátvorky pre označenie žiadaného výsledku. Nasledujúce príklady to objasnia

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Tip Icon

Na rozdiel od iných editorov vzorcov, kde "_" a " ^ " odkazujú len na následujúci znak ("a_24" odkazuje len na "2"), LibreOffice Math odkazuje na celé číslo, názov či text. Ak chcete umiestiť horné a dolné indexy za seba, môžete výraz zapísať takto: "a_2{}^3" alebo "a^3{}_2".


Na písanie tenzorov poskytuje LibreOffice Math niekoľko možností. Okrem notácie "R_i {} ^ {jk} {} _ l", obvyklej aj v iných programoch, môžete použiť aj iné notácie: "R_i {} ^ jk {} _ l" a "{{R_i} ^ jk} _l".

Prefixy a indexy vľavo od základného symbolu môžu byť taktiež zarovnané vpravo. Pre tento účel použijeme príkazy "lsub" a "lsup". Oba príkazy majú ten istý účinok ako "sub" a "sup", okrem toho, že sú vľavo od základného symbolu. Pozri sa tiež na "a lsub 2 lsup 3."

Pravidlá pre spracovanie nejednoznačností a nutnosť použitie zátvoriek zostávajú rovnaké. Rovnakého výsledku možno dosiahnuť tiež príkazom {}_2^3 a.

Note Icon

Príkazy "sub" a "sup" sú tiež dostupné ako "rsub" a "rsup".


Použitím "csub" a "csup" príkazov, môžete písať prefixy a indexy priamo nad alebo pod symbolom. Príklad je "a csub y csup x". Kombinácia ukazovateľov a exponentov spolu je tiež možná: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666."

Prefix a indexy môžu byť spojené s väčšinou unárnych a binárnych operátorov. Dva príklady: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" a "a toward csub f b x toward csup f y."

Warning Icon

Nezabudnite pri zadávaní týchto príkladov do okna Príkazy zapísať medzery medzi jednotlivými prvkami vzorcov.


Please support us!