Unárne/binárne operátory

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte kontextové menu v príkazovom okne a zvoľte Unárne/binárne operátory

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Unárne a binárne operátory

Plus Icon

Plus

Vloží plus s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať + <?> v okne Príkazy.

Minus Icon

Mínus

Vloží mínus s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať -<?> v okne Príkazy.

Plus/Minus Icon

Plus/Mínus

Vloží plus/mínus s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať +-<?> v okne Príkazy.

Minus/Plus Icon

Mínus/Plus

Vloží mínus/plus s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať -+<?> v okne Príkazy.

Addition (plus) Icon

Sčítanie (plus)

Vloží plus s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>+<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Multiplication (dot) Icon

Násobenie (bodkou)

Vloží operátor bodka sa dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>cdot<?> v okne Príkazy.

Multiplication (x) Icon

Násobenie (x)

Vloží 'x' násobenie s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>times<?> v okne Príkazy.

Multiplication (*) Icon

Násobenie (*)

Vloží znak násobenia hviezdička s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>*<?> v okne Príkazy.

Subtraction Icon

Odčítanie

Vloží znamienko odčítanie s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>-<?> v okne Príkazy.

Division (Fraction) Icon

Delenie (zlomok)

Vloží zlomok s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>over<?> v okne Príkazy.

Division Icon

Delenie

Vloží znamienko delenie s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>div<?> v okne Príkazy.

Division (Slash) Icon

Delenie (lomítko)

Vloží lomku '/' s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>/<?> v okne Príkazy.

Boolean NOT Icon

Booleovské NOT

Vloží Booleovské NOT s jedným zástupným znakom. Taktiež môžete napísať neg<?> v okne Príkazy.

Boolean AND Icon

Booleovské AND

Vloží Booleovské AND s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>and<?> v okne Príkazy.

Boolean OR Icon

Booleovské OR

Vloží Booleovské OR s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>or<?> v okne Príkazy.

Concatenate Icon

Spojiť

Vloží znamienko zreťazenia s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať circ v okne Príkazy.

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

Keď do okna Príkazy<?> napíšete <?>oplus, vložíte do vzorca operátor plus v krúžku.

Keď do okna Príkazy<?> napíšete <?>ominus, vložíte do vzorca operátor mínus v krúžku.

Keď do okna Príkazy<?> napíšete <?>odot, vložíte do vzorca operátor bodka v krúžku.

Keď do okna Príkazy<?> napíšete <?>odivide, vložíte do vzorca operátor delenia v krúžku

Keď do okna Príkazy napíšete a wideslash b, vložia sa do vzorca dva znaky oddelené lomkou (sprava hore vľavo dolu). Znaky sa rozložia tak, že všetko naľavo od lomky je hore a všetko napravo je dolu. Tento príkaz je tiež dostupný v kontextovom menu okna Príkazy.

Keď do okna Príkazy napíšete a widebslash b, vložia sa do vzorca dva znaky oddelené lomkou (zľava hore vpravo dolu). Znaky sa rozložia tak, že všetko naľavo od lomky je dolu a všetko vpravo je hore. Tento príkaz je tiež dostupný v kontextovom menu okna Príkazy.

Keď do okna Príkazy napíšete sub alebo sup, pridajú sa k znakom indexy a mocniny. Napr. a sub 2.

Tip Icon

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


Warning Icon

Ak zadávate informácie ručne v príkazovom okne, prosím, všimnite si, že niektoré operátory požadujú medzery medzi základmi pre korektnú štruktúru. To je obzvlášť potrebné, ak používate hodnoty namiesto zástupných znakov vo vašom operátore. Napríklad zostavením delenia 4 delené 3 alebo delené b.


Please support us!