Vložiť

Menu obsahuje príkazy na vkladanie nových prvkov do dokumentu, čo zahrňuje, okrem iného, sekcie, poznámky pod čiarou, zvláštne znaky a ďalšie súbory.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Chart

Inserts a chart.

Tabuľka

Vloží novú tabuľku do aktuálneho snímku alebo stránky.

Nový

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Snap Point/Line

Vloží riadiaci bod alebo riadiacu čiaru (známu tiež ako vodítko), ktoré vám umožnia rýchle zarovnávať objekty. Riadiaci body a čiary sa pri tlačení nezobrazujú.

Text Box

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

Panel nástrojov Písmomaľby

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Umožňuje používateľovi vložiť znaky z rozsahu symbolov nájdených v nainštalovaných písmach.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Slide Number

Pridá číslo snímku alebo strany.

Polia

Zoznam najpoužívanejších polí, ktoré môžete vkladať do snímky.

Hlavička a pätička

Pridáva alebo mení text v zástupných symboloch v hornej a dolnej časti snímok a predlôh snímok.

Ovládacie prvky formulára

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Please support us!