Zachytiť na body objektu

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná k bodom najbližšieho grafického objektu.

D'oh! You found a bug (text/shared/optionen/01070300.xhp#opunktetext not found).

Icon Snap to Object Points

Zachytiť na body objektu

Please support us!