Zachytiť na okraje objektu

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná na okraj najbližšieho grafického objektu.

D'oh! You found a bug (text/shared/optionen/01070300.xhp#rahmtext not found).

Icon Snap to Object Border

Zachytiť na okraje objektu

Please support us!