Zachytiť na okraje strany

Určuje, či sa okraj grafického objektu zachytí na najbližší okraj strany.

D'oh! You found a bug (text/shared/optionen/01070300.xhp#seittext not found).

Icon Snap to Page Margins

Zachytiť na okraje strany

Please support us!