Nastavenia prezentácie

Defines settings for your slide show, including how to display it, which slide to start from, the way you advance the slides, and whether you want to use the presenter console or control it remotely.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Slide Show - Slide Show Settings.


Presentation Dialog

OblasĹĄ

Určí, ktoré snímky budú zaradené do prezentácie.

Všetky snímky

Zahrnie všetky snímky v prezentácii.

Od:

Zadajte číslo prvého snímku.

Vlastná prezentácia

Spustí vlastnú prezentáciu, v poradí, ktoré ste zadali v nastavení Prezentácia - Vlastná prezentácia.

Režim prezentácie

Vyberte druh prezentácie.

Full screen

SnĂ­mka je zobrazenĂ˝ na celĂş obrazovku.

In a window

Prezentácia je spustená v okne programu LibreOffice.

Loop and repeat after

Znovu spustí prezentáciu po zadanom intervale pauzy. Medzi počiatočným a koncovým snímkam je zobrazený snímok pauzy. Stlačte klávesu Esc pre pozastavenie prezentácie.

Dĺžka pauzy

Zadajte interval pauzy pre prezentáciu pokiaľ sa prezentácia opäť spustí. Pokiaľ zadáte nulu prezentácia sa spustí okamžite, bez zobrazenia snímku pauzy.

ZobraziĹĄ logo

Zobrazí LibreOffice logo pri pauze. Logo sa nedá zmeniť.

Presentation Options

Disable automatic change of slide

Pokiaľ je zaškrtnuté toto políčko, snímky sa nebudú posúvať automaticky.

MeniĹĄ snĂ­mky kliknutĂ­m na pozadie

Presunie sa na ďalšiu snímku, pokiaľ kliknete na pozadie snímku.

Viditeľný kurzor myši

Viditeľný kurzor myši počas prezentácie.

Myš ako pero

Zmení kurzor myši na pero, s ktorým môžete kresliť na snímky počas prezentácie.

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


Enable animated images

V priebehu premietania zobraz všetky snímky animovaných súborov GIF . Pokiaľ nie je táto možnosť zvolená, bude zobrazený iba prvý snímok animovaného GIF súboru.

Keep presentation always on top

Okno LibreOffice sa počas prezentácie bude zobrazovať nad ostatnými oknami. Počas prezentácie sa žiadny iný program nezobrazí pred prezentáciou.

Display

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

note

These settings are saved in the user configuration and not inside the document.


Presentation display

Vyberte displej, ktorý sa má použiť v režime prezentácie na celú obrazovku.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

Presenter console

The Presenter console provides extra controls and tools useful to the presenter. You can choose to use it in windowed or full screen mode, or disable it entirely.

Show navigation bar

The navigation bar allows the presenter to control the presentation with buttons at the bottom left of the screen, either with the mouse pointer or directly on display if a touch screen is used.

Remote control

Enable remote control

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

A link directs you to the available options to install the application on your device.

Please support us!