Hlavička a pätička

Pridáva alebo mení text v zástupných symboloch v hornej a dolnej časti snímok a predlôh snímok.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Hlavička a päta

Zvoľte Vložiť - Číslo strany

Zvoľte Vložiť - Dátum a čas


Dialóg hlavičky a pätičky obsahuje nasledujúce záložky stránok:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

Zahrnúť do snímky

Určite, ktoré prvky chcete umiestniť do snímok.

Hlavička

Pridá text, ktorý ste napísali do hornej časti snímku.

Text hlavičky

Pridá text, ktorý ste napísali do hornej časti snímku.

Dátum a čas

Pridá dátum a čas do snímky.

Nemenný

Zobrazí dátum a čas, ktoré ste zadali do textového poľa.

Premenný

Zobrazí dátum a čas, kedy bol snímok vytvorený. Vyberte formát dátumu zo zoznamu.

Jazyk

Vyberte jazyk pre formát dátumu a času.

Päta

Pridá text, ktorý ste zadali do poľa Text pätičky do spodnej časti snímku.

Text päty

Pridá text, ktorý ste napísali do spodnej časti snímku.

Číslo snímky / Číslo stránky

Pridá číslo snímku alebo strany.

Neukazovať na prvej snímke

Nezobrazí informácie, ktoré ste vybrali, na prvej snímke prezentácie.

Použiť pre všetky

Použije nastavenia na všetky snímky v prezentácii vrátane zodpovedajúcich predlôh.

Použiť

Použije aktuálne nastavenie na vybrané snímky.

Please support us!