Cesty

Určuje všeobecné nastavenia pre prezentácie alebo kresby.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Textové objekty

Povoliť rýchlu editáciu

Ak je zapnuté, môžete text upravovať ihneď po kliknutí na objekt, inak je nutné pre úpravu textu dvojkliknúť.

Možné vybrať iba textovú oblasť

Určuje, či sa má po kliknutí na text vybrať textové pole.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

New document (only in presentations)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Nastavenia

Použiť medzipamäť v pozadí

Určuje, či sa na zobrazenie objektov na predlohe snímok použije medzipamäť. To zrýchľuje zobrazovanie. Ak chcete na predlohe snímok použiť meniaci sa obsah, tak možnosť Použiť medzipamäť v pozadí zrušte.

Kopírovať pri presune

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Vždy presúvateľné objekty

Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object.

Do not distort objects in curve (only in drawings)

Maintains relative alignment of Bézier points and 2D drawing objects to each other when you distort the object.

Jednotka miery

Determines the Unit of measurement for presentations.

Kroky tabulátora

Nastaví vzdialenosti medzi krokmi tabulátora.

Presentation (only in presentations)

Povoliť diaľkové ovládanie

Určuje, že po dobu spustenia programu Impress chcete povoliť diaľkové ovládanie pomocou Bluetooth. Diaľkové ovládanie deaktivujete zrušením voľby Povoliť diaľkové ovládanie.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Scale (only in drawings)

Mierka kresby

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Compatibility (document specific settings)

The settings in this area are valid for the current document only.

Použiť mierky tlačiarne pri formátovaní textu

Určuje, že pri tlači a formátovaní na zobrazenie na obrazovke sa použije metrika tlačiarne.

Note Icon

If you set this option for the current document and then save the document, for example, in an older binary format, this option will not be saved. If you later open the file from the older format, this option will be set by default.


Add spacing between paragraphs and tables

Specifies that LibreOffice Impress calculates the paragraph spacing exactly like Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint adds the bottom spacing of a paragraph to the top spacing of the next paragraph to calculate the total spacing between both paragraphs. LibreOffice Impress utilizes only the larger of the two spacings.

Please support us!