Cesty

Určuje všeobecné nastavenia pre prezentácie alebo kresby.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Impress General Options Dialog

Textové objekty

Povoliť rýchlu editáciu

Ak je zapnuté, môžete text upravovať ihneď po kliknutí na objekt, inak je nutné pre úpravu textu dvojkliknúť.

Možné vybrať iba textovú oblasť

Určuje, či sa má po kliknutí na text vybrať textové pole.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Nastavenia

Použiť medzipamäť v pozadí

Určuje, či sa na zobrazenie objektov na predlohe snímok použije medzipamäť. To zrýchľuje zobrazovanie. Ak chcete na predlohe snímok použiť meniaci sa obsah, tak možnosť Použiť medzipamäť v pozadí zrušte.

Kopírovať pri presune

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Vždy presúvateľné objekty

Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object.

Do not distort objects in curve (only in drawings)

Maintains relative alignment of Bézier points and 2D drawing objects to each other when you distort the object.

Jednotka miery

Determines the Unit of measurement for presentations.

Kroky tabulátora

Nastaví vzdialenosti medzi krokmi tabulátora.

Compatibility (document specific settings)

Please support us!