Vypočítať

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Iteračné odkazy

In this section you can delimit the number of approximation steps carried out during iterative calculations. In addition, you can specify the degree of precision of the answer.

Iterácia

Určuje, či sa vzorce s iteratívnymi odkazmi (vzorce, ktoré sa viacnásobne opakujú, až kým sa problém nevyrieši) vypočítajú po určitom počte opakovaní. Ak pole Iterácie nie je zaškrtnuté, iteračný odkaz v tabuľke spôsobí chybové hlásenie.

Example: calculating the cost of an item without the value-added tax.

  1. Type the text 'Selling price' in cell A5, the text 'Net' in cell A6, and the text 'Value-added tax' in cell A7.

  2. Now type a selling price (for example, 100) in cell B5. The net price should be shown in cell B6 and the value-added tax should be shown in cell B7.

  3. You know that the value-added tax is calculated as 'net price times 15%' and that you arrive at the net price by deducting the value-added tax from the selling price. Type the formula =B5-B7 in B6 to calculate the net price, and type the formula =B6*0.15 in cell B7 to calculate the value-added tax.

  4. Switch on the iterations to correctly calculate the formulas, otherwise a 'Circular reference' error message appears in the Status Bar.

A

B

5

Selling Price

100

6

Sieť

=B5-B7

7

Tax

=B6*0.15


Kroky

Nastaví maximálny počet krokov iterácie.

Minimálna zmena

Určuje rozdiel medzi výsledkami dvoch krokov iterácie. Ak je výsledok iterácie nižší ako hodnota tejto minimálnej zmeny, iterácia skončí.

Dátum

Select the start date for the internal conversion from days to numbers.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


12/30/1899 (default)

Nastaví ako deň nula 30. 12. 1899.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Nastaví ako deň nula 1. 1. 1900. Toto nastavenie použite pre hárky StarCalc 1.0 s dátumovými záznamami.

01/01/1904

Nastaví ako deň nula 1. 1. 1904. Toto nastavenie použite pre hárky importované z cudzieho formátu.

Rozlišovať veľké a malé písmená

Určuje, či sa má pri porovnávaní obsahu buniek rozlišovať medzi veľkými a malými písmenami.

Example: Type the text 'Test' in cell A1; and the text 'test' in B1. Then type the formula "=A1=B1" in cell C1. If the Case sensitive box is marked, FALSE will appear in the cell; otherwise, TRUE will appear in the cell.

note

The EXACT text function is always case-sensitive, independent of the settings in this dialog.


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Presnosť ako uvedená

Specifies whether to make calculations using the rounded values displayed in the sheet. Charts will be shown with the displayed values. If the Precision as shown option is not marked, the displayed numbers are rounded, but they are calculated internally using the non-rounded number.

Search criteria = and <> must apply to whole cells

Specifies that the search criteria you set for the Calc database functions must match the whole cell exactly. When both, the Search criteria = and <> must apply to whole cells box and the Enable wildcards in formulas box are marked, LibreOffice Calc behaves exactly as Microsoft Excel when searching cells in the database functions.

* in following position:

Search result:

win

Finds win, but not win95, os2win, or upwind

win*

Finds win and win95, but not os2win or upwind

*win

Finds win and os2win, but not win95 or upwind

*win*

Finds win, win95, os2win, and upwind


If Search criteria = and <> must apply to whole cells is not enabled, the "win" search pattern acts like "*win*". The search pattern can be at any position within the cell when searching with the Calc database functions.

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable regular expressions in formulas

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Bez zástupných znakov a regulárnych výrazov vo vzorcoch

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Automatically find column and row labels

Určuje, že text v akejkoľvek bunke môžete použiť ako návestie pre stĺpec pod textom alebo pre riadok napravo od textu. Text musí obsahovať aspoň jedno slovo a nesmie obsahovať žiadne operátory.

Example: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the Automatically find column and row labels box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).

Limit decimals for general number format

Môžete určiť maximálny počet desatinných miest, ktorý sa v bunkách zobrazuje ako predvolený pre formát čísla Standard. Ak nie je povolené, bunky s formátom čísla Standard budú zobrazovať toľko desatinných miest, koľko šírka stĺpca dovolí.

Desatinné miesta

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.

Please support us!