Cesty

Defines general settings for spreadsheet documents.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Merné systémy

Jednotka miery

Určuje merné jednotky v hárkoch.

Kroky tabulátora

Nastaví vzdialenosti krokov tabulátora.

Aktualizácia

Aktualizovať odkazy pri načítaní

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Vždy

Pri načítavaní dokumentu sa odkazy vždy aktualizujú, ale iba vtedy, ak sa dokument nachádza v dôveryhodnom umiestnení alebo ak je úroveň zabezpečenia nastavená na Nízka (neodporúča sa).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Pýtať sa

Pri načítavaní dokumentu sa odkazy aktualizujú iba na požiadanie.

Nikdy

Pri načítavaní dokumentu sa odkazy neaktualizujú.

Zadajte nastavenia

Stlačte Enter pre presunutie výberu

Určuje, ktorým smerom sa posunie kurzor v hárku, keď stlačíte kláves Enter.

Press Enter to switch to edit mode

Determines the behavior of the Enter key in a spreadsheet. Checking this option causes Enter to open cell contents for editing.

Uncheck this option to make the Enter key select the cell below the current cell.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed it will select the next cell inside the range, according to the direction selected in Press Enter to move selection. Hence, enabling both options is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Rozšíriť formátovanie

Určuje, či sa má formátovanie vybranej bunky automaticky použiť na prázdne susediace bunky. Ak má napríklad obsah vybranej bunky atribút tučné písmo, tento atribút sa bude vzťahovať aj na susedné bunky. Bunky, ktoré už majú nastavený nejaký formát, táto funkcia nezmení. Dotknutý rozsah zobrazíte pomocou klávesovej skratky + * (znak násobenia na číselnej klávesnici). Tento formát sa vzťahuje aj na všetky nové hodnoty vložené do tejto oblasti. Normálne predvolené nastavenie sa vzťahuje na bunky mimo tejto oblasti.

Expand references when new columns/rows are inserted

Určuje, či sa pri vložení stĺpcov alebo riadkov susediacich s referenčnou oblasťou má oblasť rozšíriť. Toto je možné, len ak pôvodná oblasť obsahovala aspoň dve bunky v smere vkladaného riadku či stĺpca.

Example: If the range A1:B1 is referenced in a formula and you insert a new column after column B, the reference is expanded to A1:C1. If the range A1:B1 is referenced and a new row is inserted under row 1, the reference is not expanded, since there is only a single cell in the vertical direction.

If you insert rows or columns in the middle of a reference area, the reference is always expanded.

Highlight selection in column/row headings

Určuje, či sa má zvýrazniť hlavička stĺpca a riadka vo vybraných stĺpcoch alebo riadkoch.

Show overwrite warning when pasting data

Ak vložíte bunky zo schránky do oblasti neprázdnych buniek, zobrazí sa upozornenie.

Position cell reference with selection

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Please support us!