Cesty

Určuje všeobecné nastavenia pre textové dokumenty.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - General.


Aktualizácia

Aktualizovať odkazy pri načítaní

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Vždy

Pri načítavaní dokumentu sa odkazy vždy aktualizujú, ale iba vtedy, ak sa dokument nachádza v dôveryhodnom umiestnení alebo ak je úroveň zabezpečenia nastavená na Nízka (neodporúča sa).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Pýtať sa

Pri načítavaní dokumentu sa odkazy aktualizujú iba na požiadanie.

Nikdy

Pri načítavaní dokumentu sa odkazy neaktualizujú.

Automaticky

Polia

Obsah polí sa automaticky aktualizuje, kedykoľvek sa znovu načíta obsah obrazovky. Niektoré polia sa aktualizujú (pri splnení určitých podmienok) aj keď nie je toto pole zaškrtnuté. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené polia, ktoré sú aktualizované bez ohľadu na toto zaškrtávacie políčko.

Podmienka

Automatically updated fields

Printing the document (also exporting as PDF)

Author, Sender, Heading, Date, Time, References, Last printed

Reloading the document

Author, Sender, Heading, Date, Time

Saving the document

File name, Statistics, Document number, Editing time, Modified

Editing the text line where the field is in

Author, Sender, Heading, Date, Time

Manually changing a variable

Conditional text, Hidden text, Hidden paragraph, Variables, DDE field

Switching off "fixed content"

Author, Sender, all document information fields

Zmeniť číslo strany

Strana


Grafy

Určuje, či sa majú automaticky aktualizovať grafy. Keď sa zmení hodnota v tabuľke Writeru a kurzor opustí túto bunku, v grafe sa automaticky zobrazí nová hodnota.

Nastavenia

Jednotka miery

Specifies the unit of measurement for text documents.

Kroky tabulátora

Určuje vzdialenosti medzi jednotlivými krokmi tabulátora. Vodorovné pravítko zobrazuje vybrané medzery.

Enable char unit

When this setting is enabled, the measurement units of indents and spacing on Format - Paragraph - Indents & Spacing tab will be character (ch) and line.

Use square page mode for text grid

Ak je povolené, textová mriežka bude vyzerať ako štvorcová. Štvorcová stránka je druh rozloženia stránky, ktorý sa používa pri učení písania v Číne a Japonsku.

Word count

Additional separators

Specifies the characters that are considered as word separators when counting words, in addition to spaces, tabs and line and paragraph breaks.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allow quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Please support us!