Výber Jazyka dokumentu

Jazyk, ktorý zvolíte pre daný dokument, určuje slovník použitý pre kontrolu pravopisu, slovník synonym a delenia slov, oddeľovač tisícov a desatinný oddeľovač a pôvodne nastavený formát meny.

Výber jazyka pre celý dokument

 1. Choose . Go to Languages and Locales - General.

 2. V časti Východzí jazyk dokumentu vyberte jazyk dokumentu pre novo vytvorený dokument. Ak zaškrtnete pole Iba pre aktuálny dokument, vaša voľba sa použije len pre súčasný dokument. Zatvorte okno kliknutím na tlačidlo OK.

Výber jazyka pre Štýl odseku

 1. Umiestnite kurzor do odseku, ktorého štýl chcete upraviť.

 2. Otvorte kontextovú ponuku Upraviť štýl odseku. Zobrazí sa okno Štýl odseku.

 3. Vyberte záložku Písmo.

 4. Vyberte Jazyk a kliknite na OK.

  Všetky odseky formátované týmto štýlom budú mať vybraný jazyk.

Použitie iného jazyka priamo vo vybranom texte

 1. Označte časť textu, v ktorom chcete použiť daný jazyk.

 2. Zvoľte Formát - Znak. Otvorí sa okno Znak.

 3. Vyberte záložku Písmo.

 4. Vyberte Jazyk a kliknite na OK.

V LibreOffice Calc zvoľte Formát - Bunky a ďalej postupujte rovnako.

Výber jazyka Znakového štýlu

 1. Open the Styles window and click on the Character Styles icon.

 2. Kliknite na názov znakového štýlu, pre ktorý chcete iný jazyk použiť.

 3. Right-click to open the context menu and select Edit Style to open the Character Style dialog.

 4. Vyberte záložku Písmo.

 5. Vyberte Jazyk a kliknite na OK.

  Teraz môžete znakový štýl použiť vo vybranom texte.

Pridanie Ďalších jazykov

 1. Dictionaries are supplied and installed as extensions. Choose Tools - Language - More Dictionaries Online to open the dictionaries page in your default web browser.

 2. Select a dictionary in the list of descriptions. Click the heading in a dictionary description that you want to get.

 3. In the next page, click the Get It icon to download the dictionary extension. Note the folder name to which your browser downloads the file. Download additional dictionaries as you like.

 4. In LibreOffice, choose Tools - Extensions and click Add to install the downloaded extensions.

 5. After you installed the extensions, you should close LibreOffice (including the Quickstarter), and restart.

Nastavenie jazyka používateľského rozhrania

A standard installation of LibreOffice software will give you a user interface (UI) of your chosen language.

Väčšina používateľov sťahuje anglickú (USA) verziu , ktorá poskytuje hlavnú ponuku a pomocníka v angličtine. Ak si prajete iný jazyk pre hlavnú ponuku (a pre pomocníka, ak je dostupný v danom jazyku), zmeňte jazyk používateľského rozhrania týmto spôsobom:

 1. Choose - Languages and Locales - General.

 2. V zozname "Používateľské rozhranie" vyberte iný jazyk.

 3. Click OK and restart LibreOffice.

 4. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, postupujte podľa pokynov v časti "Doplnenie jazykov používateľského rozhrania".

Doplnenie jazykov používateľského rozhrania

- Languages and Locales - General

Formát - Znak - Písmo

Please support us!