Klávesové skratky (sprístupnenie LibreOffice)

LibreOffice môžete ovládať bez použitia myši, iba klávesami.

Na hlavnej stránke pomocníka každého modulu (napr. hlavná stránka modulu LibreOffice Writer alebo LibreOffice Calc) nájdete odkaz na zoznam klávesových skratiek daného modulu.

Naviac v zozname pod kľúčovým slovom "Sprístupnenie" nájdete podrobné inštrukcie o ovládaní vybraného programu bez použitia myši.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Práca s používateľským rozhraním LibreOffice bez myši

Aktivácia ponuky, panelu nástrojov, okien a dokumentov

Opakovaným stlačením klávesu F6, prepínate medzi nasledujúcimi objektmi:

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Press +F6 to switch to the document.

Stlačením F10 sa prepnete na ponuku a späť.

Kláves Esc zatvorí otvorenú podponuku, panel nástrojov alebo aktuálne okno.

Zavolanie ponuky príkazov

Press or F6 or F10 to select the first menu (the File menu). With right arrow, the next menu to the right is selected; with left arrow, the previous menu.

Šípka dole otvorí vybranú ponuku. Ďalej sa šípkami dole a hore môžete pohybovať medzi príkazmi ponuky. Šípkou vpravo otvoríte prípadnú podponuku.

Stlačením klávesy Enter spustíte vybraný príkaz ponuky.

Spustenie príkazu ikony

Opakovaným stlačením F6 vyberte prvú ikonu na požadovanom panely nástrojov. Šípkami vľavo a vpravo vyberte ikonu na vodorovnom paneli. Podobne na zvislom panely použite šípky hore a dole. Kláves Home vyberie prvú ikonu na paneli a End poslednú.

Press Enter to execute the selected icon. If the selected icon normally demands a consecutive mouse action, such as inserting a rectangle, then pressing the Enter key is not sufficient: in these cases press +Enter.

Ak je panel dlhší ako sa dá na obrazovke zobraziť, zobrazí sa na pravom alebo dolnom okraji obrazovky ikona. Vyberte panel a stlačte PageUp alebo PageDown na zobrazenie zostávajúcich ikon.

Špeciálne rady pre panely nástrojov

Stlačením šípky dole alebo vpravo otvoríte vybraný panel nástrojov. To je ekvivalentné so stlačením tlačidla na myši. V paneli nástrojov môžete použiť šípky vľavo a vpravo. Klávesy Home a End vyberú prvú a poslednú ikonu na paneli nástrojov.

Panel nástrojov zatvoríte pomocou klávesu Esc. Presun panelu bez myši nie je možný.

Výber z kombinovaného poľa

Combo box

Označte kombinované pole. Stlačte Enter.

Pomocou šípky dole alebo klávesy PageDown sa posúvate medzi položkami zoznamu smerom dolu, pomocou šípky hore alebo klávesy PageUp sa posúvate smerom hore. Kláves Home vás presunie na prvú položku a kláves End na poslednú.

Stlačte Enter na potvrdenie označenej položky.

Výber v Tabuľkách

Niektoré okná, dialógy a ovládacie prvky tabuľky obsahujú tabuľky s údajmi, napríklad v prvej častiPrehliadač Zdroju dát. Na výber v týchto tabuľkách sa používajú nasledujúce klávesy:

Veľkosť a umiestnenie okien a dialógov

 1. First press +spacebar.

  Otvorí sa systémová ponuka s príkazmi, napríklad Presun, Zmena veľkosti a Zatvoriť.

 2. Zvoľte príkaz (šípka dole, potom Enter).

 3. Teraz môžete pomocou kurzorových klávesov okno presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť.

 4. Stlačením Enter potvrdíte zmenu. Stlačením Esc zmenu zrušíte.

Ukotvenie a uvoľnenie Okien a Panelov nástrojov

 1. Opakovaným stlačením F6 vyberte okno alebo panel nástrojov.

 2. Press +Shift+F10.

Označovanie objektov

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

Úprava objektov

Vybraný OLE objekt môžete aktivovať pomocou klávesy Enter.

Úprava umiestnenia a veľkosti objektov

Úprava ukotvenia objektov

Ukotvenie objektu môžete presunúť kurzorovými klávesami. Najprv vstúpte do režimu úprav úchytov a vyberte ukotvenie. v závislosti na type ukotvenia je možné presúvať do rôznych smerov.

 1. Označte objekt.

 2. Enter the handle edit mode with +Tab.

 3. The upper left handle starts blinking. Press +Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated.

 4. Pomocou kurzorových klávesov presuňte ukotvenie. Objekt nasleduje ukotvenie odpovedajúcim spôsobom.

Ukotvenie vybraného objektu môžete zmeniť, napríklad v kontextovej ponuke objektu.

Ovládanie Deliacich čiar

Dokumenty LibreOffice Calc LibreOffice Kresba a LibreOffice Vykonávanie je možné zvisle i vodorovne rozdeliť na oddelené pohľady. Každý pohľad môže zobrazovať inú časť dokumentu. Pomocou myši stačí len pretiahnuť deliacu čiaru od posuvníka do dokumentu.

Ovládanie Prehliadača zdrojov dát

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: prepína medzi dokumentom a panelom nástrojov.

+ (plus): rozbalí vybranú položku v prieskumníkovi zdroja dát.

- (mínus): zbalí vybranú položku v prieskumníkovi zdroja dát.

+Shift+E: switches between data source explorer and table.

Klávesové skratky v okne Návrh dotazov

F6: prepína medzi panelom objektov, zobrazením tabuľky a oblasti výberu.

+Up arrow or +Down arrow: moves the border between table view and selection area up or down.

Klávesové skratky v zobrazení Tabuľky (horná časť návrhu dotazu) a v okne Relácií

+Arrow key: moves the selected table in the direction of the arrow.

+Shift+Arrow key: resizes the selected table in the table view.

Delete: odstráni vybranú tabuľku alebo prepojenie zo zobrazenia tabuľky.

Tab: prepína medzi tabuľkami a prepojeniami v zobrazení tabuľky.

Enter: ak je označené prepojenie, kláves Enter otvorí okno Vlastnosti pre toto prepojenie.

Enter: ak je vybraná tabuľka, kláves Enter vloží prvé dátové pole zo zoznamu do oblasti výberu.

Klávesy v oblasti výberu (spodná časť návrhu dotazu)

+Left Arrow or Right Arrow: moves the selected column to the left or to the right.

Klávesy v okne Návrh tabuľky

F6: prepína medzi panelom nástrojov, zobrazením stĺpcov a oblasťou s vlastnosťami.

Ovládanie Editoru obrázkových máp

Ovládanie Pomocníka

Stlačením Shift+F1 sa zobrazia Rozšírené typy pre práve vybraný príkaz, ikonu alebo riadiaci prvok.

Navigácia na stránkach pomocníka

Ovládanie okna Import textu (import CSV súborov)

Pravítko

Náhľad

Ovládanie okna Špeciálna znaky

Please support us!