ODBC

Určuje nastavenia pre ODBC databázy. Je možné upraviť prístupové práva, nastavenie ovládača a definíciu písma.

Používateľské meno

Zadajte meno používateľa pre prístup do databázy.

Požadované heslo

Bráni neoprávnenému prístupu k databáze. Heslo stačí zadávať len raz za sedenie.

Nastavenie ovládača

Do tohoto textového poľa zadajte prípadné daľšie voliteľné nastavenia ovládača.

Súbor znakov

Vyberte znakovú sadu, ktorú chcete použiť na prezeranie databázy v LibreOffice. Toto nastavenie neovplyvní databázu. Pri voľbe "Systém" sa použije východzia znaková sada operačného systému. Textové databázy a databázy dBASE sú obmedzené na znakové sady s pevnou dĺžkou znakov, kde sú všetky znaky zakódované rovnakým počtom bajtov.

Všeobecné

Získať vygenerované hodnoty

Zapíná podporu LibreOffice pre automatickú inkrementáciu dátových polí pre aktuálny ODBC alebo JDBC zdroj dát. Zaškrtnite toto pole, ak databáza nepodporuje automatické zvyšovanie v SDBCX vrstve. Všeobecne se automatické zvyšovanie zapína pre pole primárneho kľúča.

Výraz pre automatický prírastok

Zadajte SQL príkaz, ktorý zdroju dát určí automaticky zvyšovať dané číselné dátové pole. Napr. typický SQL príkaz na vytvorenie dátového poľa je:

CREATE TABLE "tabuľka1" ("id" INTEGER)

Pre automatické zvyšovanie dátového poľa "id" v databáze MySQL zmeňte príkaz na:

CREATE TABLE "tabuľka1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Inými slovami, zadajte do poľa Výraz pre automatický prírastok hodnotu AUTO_INCREMENT.

Dotaz z vygenerovaných hodnôt

Zadajte SQL dotaz, ktorý vracia poslednú hodnotu automatického zvýšenia dátového poľa primárneho kľúča. Príklad:

SELECT LAST_INSERT_D()

Použite SQL92 pomenovanie

Povoľuje iba názvy, ktoré v zdroji dát používajú znaky zodpovedajúce obmedzeniam SQL92. Každý názov musí začínať malým alebo veľkým písmenom alebo podčiarkovníkom (_). Ostatné znaky môhžu byť ASCII písmena, čísla a podčiarkovník.

Pro souborové databázy použiť katalóg

Použije súčasný zdroj dát ako katalóg. To je užitočné, ak je zdrojom dát databázový server ODBC. Ak je zdrojom dát ODBC ovládač dBASE, toto pole nezaškrtávajte.

Please support us!