Zadať / zmeniť heslo

Allows you to enter and confirm a new or changed password. If you have defined a new user, enter the user name in this dialog.

Používateľ

Určuje meno nového používateľa. Toto pole je viditeľné iba pokiaľ máte definovaného nového používateľa.

Staré heslo

Enter the old password here. This field is visible when you have opened the dialog via Change password.

Heslo

Vložte nové heslo.

Potvrdiť (heslo)

Vložte znovu nové heslo.

Please support us!