Návrh dotazu

Režim návrhu vám umožňuje vytvoriť a upraviť databázový dotaz.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


Note Icon

Väčšina databází používa dotazy na filtrovanie a zoradenie tabuliek. Pohľady ponúkajú rovnaké funkcie ako dotazy, ale na strane servera. Ak databázový server podporuje pohľady, je možné ich použiť k filtrovaniu záznamov na serveri a zrychleniu zobrazenia.


Note Icon

Zvoľte príkaz Vytvoriť pohľad v záložke Tabuľky v databázovom dokumente a zobrazí sa okno Návrh pohľadu, ktoré je podobné tu popísanému oknu Návrh dotazu.


Rozloženie okna Návrh dotazu sa ukládá s vytvoreným dotazom, ale nie je možné ho uložiť s vytváraným pohľadom.

Pohľad na návrh

Pre vytvorene dotazu kliknite na ikonu Dotazy v databázovom dokumente a potom kliknite na Vytvoriť dotaz v režime pohľad na návrh.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

V hornej časti pohľadu na návrh sú zobrazené ikony panela Návrh dotazu a panela Návrh.

Ak chcete dotaz overiť, poklopte na názov dotazu v databázovom dokumente. Výsledok dotazu sa zobrazí v tabuľke podobnej Zobrazeniu zdroja dát. Poznámka: zobrazená tabuľka je iba dočasná.

Klávesy v režime návrhu

Kľúč

Funkcia

F4

Náhľad

F5

Spustiť dotaz

F6

Pridať tabuľku alebo dotaz


Prehľadávať

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

Dvojitým kliknutím na pole ho pridáte do dotazu. Pretiahnutím určíte relácie.

Note Icon

Počas vytvárania dotazu nemôžete vybrané tabuľka meniť.


Odstrániť tabuľky

Pre odstránenie tabuľky z pohľadu na návrh, kliknite na horný okraj tabuľky a zobraztekontextové menu. Kliknite na Odstrániť alebo stlačte klávesu Delete ak chcete odstrániť tabuľku z pohľadu na návrh.

Presunutie tabuľky a zmena jej veľkosti

Tabuľky môžete usporiadať podľa svojich potrieb a zmeniť ich veľkosť. Ak chcete tabuľku posunúť, pretiahnite jej horný okraj na požadovanú pozíciu. Okno tabuľky zväčšíte alebo zmenšíte tak, že umiestnite kurzor myši na jeho okraj alebo roh a ťahaním myšou ho upravíte na požadovanú veľkosť.

Vzťahy medzi tabuľkami

Ak medzi názvom poľa v jednej tabuľke a názvom poľa v druhej tabuľke existujú dátové vzťahy, môžete ich v dotaze použiť.

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

Vytvorenie dotazu, ktorý je založený na niekoľkých zošitoch, je možné len ak používate LibreOffice ako rozhranie k relačnej databáze.

Note Icon

V dotaze nemôžete pristupovať k tabuľkám z iných databáz. Dotazy nad niekoľkými tabuľkami je možné vytvoriť len v jednej databáze.


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

Prípadne je možné pomocou klávesy Tab vybrať reláciu, potom stlačiť Shift+F10 pre zobrazenie kontextového menu a zvoliť príkaz Upraviť. Niektoré databázy podporujú len niektoré druhy relácií.

Odstránenie relácií

Pre odstránenie relácie medzi dvoma tabuľkami kliknite na spojnicu a potom ststačte kláves Delete.

Je taktiež možné odstrániť zodpovedajúce záznamy v poli Použité polia v dialógu Relácie. Prípadne je možné pomocou klávesy Tab vybrať reláciu (zobrazí sa zväčšene), potom stlačiť Shift+F10 na zobrazenie kontextovej ponuky a zvoliť príkaz Odstrániť.

Defining the query

Vyberte podmienky na definíciu dotazu. Každý stĺpec predstavuje jedno dátové pole. Podmienky v jednom riadku sa spoja booleovským AND.

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

Odstránenie názvov polí

Ak chcete odstrániť názov poľa z dotazu kliknite na záhlavie poľa a v miestnej ponuke zvoľte Odstrániť.

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

Schéma

Zadajte názov schémy, ktorá sa priradí dotazu alebo pohľadu.

Názov dotazu alebo názov pohľadu

Zadajte názov dotazu alebo pohľadu.

Filtrovanie dát

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

Pole

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

Alias

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT stlpec AS alias FROM tabulka.

Napríklad:

SELECT "DČ" AS "ČísloDielu" FROM "Diely"

Tabuľka

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

Zoradiť

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

Viditeľné

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

Kritérium

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

alebo

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

Funkcie

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

Možnosť

SQL

Efekt

Bez funkcie

Nebude spustená žiadna funkcia.

Priemer

AVG

Vypočíta aritmetický priemer poľa.

Počet

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*): Ak zadáte ako argument funkcie hviezdičku, spočítá funkcia všetky záznamy v tabuľke

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

Maximum

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

Minimum

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

Celkom

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

Zoskupiť

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


Funkcie môžete zadať aj priamo do SQL dotazu. Syntax je:

SELECT FUNKCIA(stĺpec) FROM tabulka.

Funkciu pre výpočet súčtov je napríklad možné volať vo výraze SQL nasledujúcím spôsobom:

SELECT SUM("Cena") FROM "Výrobok".

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

Zodpovedajúca funkcia v príkaze SQL je:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM tabuľka

Príklad:

SELECT COUNT(*) AS počet FROM "Položka".

Note Icon

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


Príklady

V následujúcom príklade je dotaz spustený nad dvoma tabuľkami: tabuľkou "Položka" s poľom "Položka_č" a tabuľkou "Dodávatelia" s poľom "Názov_dodávateľa". Obe tabuľky majú naviac spoločný názov poľa "Dodávateľ_č."

Na vytvorenie dotazu obsahujúceho všetkých dodávateľov, ktorí dodávajú viac ako tri položky, je nutné vykonať kroky uvedené ďalej.

 1. Do návrhu dotazu vložte tabuľky "Položka" a "Dodávatelia".

 2. Spojte polia "Dodávateľ_č" oboch tabuliek, ak doteraz vzťah tohoto typu neexistuje.

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. Zadajte hodnotu >3 ako kritérium a zrušte zaškrtnutie políčka v poli Viditeľné.

 5. V tabuľce "Dodávatelia" poklopte na pole "Názov_dodávateľa" a vyberte funkciu Zoskupiť.

 6. Spustiť dotaz.

Ak existuje v tabuľke Položka pole "cena" (ako jednotlivá cena výrobku) a pole "Dodávateľ_č" (ako dodávateľ daného výrobku), potom můžete zadaním nasledujúceho dotazu obdržať priemernú cenu za položku dodávanú dodávateľom:

 1. Do návrhu dotazu vložte tabuľku "Položka".

 2. Poklopte na polia "Cena" a "Dodávateľ_č".

 3. V poli "Cena" zvoľte riadok Funkcie a zvoľte funkciu Priemer.

 4. Môžete zadat aj text "Priemer" do riadku pre zástupný názov (alias).

 5. Pre pole "Dodávateľ_č" vyberte funkciu Zoskupenie - Group.

 6. Spustiť dotaz.

K dispozícii sú nasledujúce príkazy a symboly miestnej ponuky:

Funkcie

Shows or hides a row for the selection of functions.

Názov tabuľky

Zobrazí alebo skryje riadok s názvom tabuľky.

Alias

Zobrazí alebo skryje riadok s aliasom.

Jedinečné hodnoty

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

Príklad: ak sa v databáze adries niekoľkokrát objavuje priezvisko "Lašček", po zvolení príkazu Jedinečné hodnoty sa priezvisko "Lašček" v dotaze zobrazí len raz.

Ak dotaz obsahuje niekoľko polí, musí byť jedinečná kombinácia hodnôt zo všetkých polí. Príklad: v adresári máte raz "Laščeka v Bratislave" a dva krát "Laščeka v Košiciach". S príkazom Jedinečné hodnoty použije dotaz pole "priezvisko" a "mesto" a vo výsledku dotazu zobrazí raz "Laščeka v Bratislave" a raz "Laščeka v Košiciach".

V SQL zodpovedá tento príkaz predikátu DISTINCT.

Hranica

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Formulovanie filtračných podmienok

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

Operátor

Význam

Podmienka je splnená ak ...

=

sa rovná

... Obsah poľa sa zhoduje so zadaným výrazom.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

nie je rovné

... Obsah poľa sa nezhoduje so zadaným výrazom.

>

je väčší ako

... obsah poľa je väčší ako zadaný výraz.

<

je menšie ako

... obsah poľa je menší ako zadaný výraz.

>=

je väčší alebo sa rovná

... obsah poľa je väčší alebo sa rovná zadanému výrazu.

<=

je menšie alebo sa rovná

... obsah poľa je väčší alebo sa rovná zadanému výrazu.


príkaz LibreOffice

SQL príkaz

Význam

Podmienka je splnená ak ...

IS EMPTY

IS NULL

je prázdne

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

Nie je prázdne

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

je prvkom.

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

Nie je prvkom

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

patrí do intervalu [x,y].

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Nepatrí do intervalu [x,y].

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

obsahuje a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

Neobsahuje a, b, c…

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

má hodnotu Pravda

... pole má hodnotu Pravda.

= FALSE

= FALSE

má hodnotu Nepravda.

... the field data value is set to false.


Príklady

='Ms.'

vrátí polia, ktoré obsahujú výraz Uzbekistan.

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Escape sekvencia Like: {escape 'escape-character'}

Príklad: select * from Tovar where NázovTovaru like 'Fľa *%' {escape '*'}

Tento príklad zobrazí všetky záznamy, kde názov tovaru začíná 'Fľa *'. To znamená, že môžete hľadať aj znaky, ktoré se inak identifikují jako zástupné znaky, napr. *, ?, _, % alebo bodka.

Escape sekvencia Outer Join: {oj outer-join}

Príklad: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Dotazy na textové polia

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

Dotazy na dátumové polia

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

Dátum

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Čas

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

Dátum a čas

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Príklad: select {d '1999-12-31'} from svetové.roky

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Dotazy na polia s hodnotami Yes/No (Áno/Nie)

Ak chcete filtrovať pole typu Áno/Nie, použite pre dBASE tabuľky nasledujúcu syntax:

Stav

Kritérium dotazu

Príklad

Áno

Pre tabuľky vo formáte dBASE: nerovná sa žiadnej zadanej hodnote

=1 vrátí všetky záznamy, kde pole Áno/Nie má stav Áno alebo Zapnuté (zobrazené černe),

Nie

.

=0 vrátí všetky záznamy, kde pole s hodnotami Áno/Nie je v stave "Nie" alebo "Vypnuté" (neoznačené).

Null

IS NULL

IS NULL vráti všetky záznamy, kde pole s hodnotami Áno/Nie nie je v stave ani Áno ani Nie (označené šedo).


Note Icon

Tato syntax závisí na použitom databázovom systéme. Poznámka: polia Áno/Nie sa môžu chovať rôzne (môžu získavať dva stavy namiesto troch).


Parametrické dotazy

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

Warning Icon

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


Tip Icon

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

Vstup parametra

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

Tip Icon

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


Režim SQL

SQL čiže Structured Query Language je jazyk, ktorý popisuje príkazy slúžiace na aktualizáciu a správu relačných databáz.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!