Sprievodca prvkom tabuľky - Databázové pole

Táto strana je zobrazená iba vtedy, ak je dokument pripojený k databázy. Určuje, či majú byt odkazové hodnoty uložené v databázy.

Udáva kam sa budú ukladať odkazové hodnoty. Odkazová hodnota môže reprezentovať aktuálny stav zoskupenia v databáze.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 4, there must be a database connection.


Note Icon

Táto strana je zobrazená iba ak je dokument napojený na databázu.


Chcete uložiť hodnotu v poli databázy?

Áno, chcem to uložiť do tohoto poľa v databáze:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Pole zoznamu

Nie, chcem uložiť len hodnotu do formulára.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.

Please support us!