Všeobecné klávesové skratky v LibreOffice

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Používanie klávesových sratiek

A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the shortcut keys are shown next to the Open entry in the File menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down and then press the O key. Release both keys after the dialog appears.

Pri práci z aplikáciou si môžete takmer pre všetky dostupné operácie zvoliť, či budete používať myš alebo klávesnicu.

Entering Unicode Characters

You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools - Customize - Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

Ovládanie dialógových okien pomocov klávesových skratiek

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the Spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Pressing Esc closes the dialog without saving changes.

Klávesové skratky pri práci s myšou

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Vstupné polia praktického textu

 1. Môžete otvoriť kontextové menu, ktoré obsahuje niektoré z najčastejšie používaných príkazov.

 2. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 3. Dvojitým kliknutím na slovo ho zvolíte.

 4. Trojitým kliknutím na vstupné pole zvolíte celé pole. Trojitým kliknutím na textový dokument zvolíte aktuálnu vetu.

 5. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 6. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 7. INSRT is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again.

 8. Pretiahnutie môžete použiť vo vnútri i mimo textového poľa.

 9. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Prerušenie makier

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Zoznam všeobecných klávesových skratiek v LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Shortcut keys for controlling dialogs

Klávesové skratky

Effect

Klávesa Enter

Activates the focused button in a dialog.

Esc

Prerušenie akcie alebo zatvorenie dialógového okna. V pomocníkovi LibreOffice: prechod o jednu úroveň vyššie.

Medzerník

Zmena stavu aktívneho zaškrtávacieho políčka.

Kurzorové šípky

Zmena aktívneho ovládacieho poľa v dialógovom okne.

Tabulátor

Presun v dialógovom okne na ďalšiu časť alebo prvok.

Shift + Tab

Presun v dialógovom okne na predchádzajúcu časť alebo prvok.

+Šípka dolu

Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the Esc key.


Shortcut keys for controlling documents and windows

Klávesové skratky

Effect

+O

Otvorenie dokumentu.

+S

Uloženie dokumentu.

+N

Vytvorenie nového dokumentu.

+Shift+N

Opens the Templates dialog.

+P

Tlač dokumentu.

+F

Aktivuje nástrojový panel Nájsť.

Otvorí dialóg Nájsť a nahradiť.

+Shift+F

Vyhľadanie naposledy vloženého hľadaného výrazu.

+Shift+R

Prekreslenie dokumentu.

+Shift+I

Zapne alebo vypne výberový kurzor v textoch iba na čítanie.

V pomocníkovi LibreOffice: skok na hlavnú stránku pomocníka.

Shift + F2

Turns on Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

F6

Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source.

Shift + F6

Aktivácia predchádzajúceho podokna.

+F6

Sets focus in the document canvas/data source.

F10

Activates the first menu (File menu).

Shift + F10

Otvorí kontextové menu.

+Shift+F10

Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Shows/hides main menu.

+F4 or +F4

Closes the current document. Closes LibreOffice when the last open document is closed.

+Q

Ukončenie aplikácie.


Klávesové skratky pre úpravy a formátovanie dokumentov

Klávesové skratky

Effect

+Tab

Ak je kurzor na začiatku hlavičky, vloženie tabulátoru.

Enter (ak je zvolený OLE objekt)

Aktivácia zvoleného OLE objektu.

Enter (ak je zvolený objekt kresby alebo textový objekt)

Aktivácia režimu zadávania textu.

+X

Vystrihnutie označených prvkov do schránky.

+C

Skopírovanie označených prvkov do schránky.

+V

Vloženie obsahu schránky.

+Shift+V

Vloží zo schránky neformátovaný text. Pri vložení sa použije formát v mieste vloženia.

+Shift+V

Otvorí dialóg Vložiť inak.

+A

Vyberie všetko.

+Z

Zrušenie poslednej akcie.

Opätovne vykoná poslednú akciu.

+Shift+Y

Zopakuje posledný príkaz.

+I

The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic.

+B

The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.

+U

The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined.

+M

Removes direct formatting from selected text or objects (as in Format - Clear Direct Formatting).


Klávesové skratky v galérii

Klávesové skratky

Effect

Tabulátor

Prechod medzi oblasťami.

Shift + Tab

Moves backwards between areas.


Shortcut keys in the New Theme area of the Gallery:

Klávesové skratky

Effect

Šípka hore

Posun výberu hore.

Šípka dole

Posun výberu dole.

+Enter

Opens the Properties dialog.

Shift + F10

Otvorenie kontextového menu.

+U

Obnovenie vybranej témy.

+R

Otvorí dialógové okno Zadajte názov.

+D

Odstránenie zvolenej témy.

Vložiť

Inserts a new theme.


Shortcut keys in the Gallery Preview area:

Klávesové skratky

Effect

Home

Skok na prvý záznam.

End

Skok na posledný záznam.

Ľavá šípka

Výber ďalšieho prvku naľavo v Galérii .

Šípka doprava

Výber ďalšieho prvku napravo v Galérii .

Šípka hore

Výber ďalšieho prvku hore v Galérii .

Šípka dole

Výber ďalšieho prvku dole v Galérii .

Strana nahor

Scrolls up one screen.

Strana nadol

Scrolls down one screen.

+Shift+Insert

Vloženie zvoleného objektu do súčastného dokumentu ako prepojený objekt.

+I

Vloženie kópie zvoleného objektu do súčasného objektu.

+T

Otvorí dialógové okno Zadajte názov.

+P

Prepína medzi zobrazením tém a objektov.

Medzerník

Prepína medzi zobrazením tém a objektov.

Enter

Prepína medzi zobrazením tém a objektov.

Step backward (only in object view).

Prepnutie späť do hlavného pohľadu.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Klávesové skratky

Effect

Medzerník

Prepnutie výberu riadkov (ak nie je riadok v režime úprav).

+Medzerník

Toggles row selection.

Shift+medzerník

Selects the current column.

+Page Up

Moves pointer to the first row.

+Page Down

Moves pointer to the last row.


Klávesové skratky pre kresby

Klávesové skratky

Effect

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow keys to select the desired toolbar icon and press +Enter.

Vloženie objektu kresby.

Select the document with +F6 and press Tab.

Zvolenie objektu kresby.

Tabulátor

Zvolenie nasledujúceho objektu kresby.

Shift + Tab

Zvolenie predchádzajúceho objektu kresby.

+Home

Zvolenie prvého objektu kresby.

+End

Zvolenie posledného objektu kresby.

Esc

Ukončenie výberu objektu kresby.

Esc (v režime ručného výberu)

Exits Handle Selection Mode and return to Object Selection Mode.

Šípka hore/dole/vľavo/vpravo

Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other).

+šṕka nahor/nadol/doprava/doľava

Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode).

Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode).

Rotates a drawing object (in Rotation Mode).

Opens the properties dialog for a drawing object.

Aktivácia režimu Výber bodov pre zvolený objekt kresby.

Medzerník

Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection.

Zvolený bod bliká raz za sekundu.

Shift+medzerník

Selects an additional point in Point Selection mode.

+Tab

Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode).

In Rotation mode, the center of rotation can also be selected.

+Shift+Tab

Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode)

+Enter

Vloženie nového objektu kresby s implicitnou veľkosťou do stredu aktuálneho pohľadu.

+Enter at the Selection icon

Aktivácia prvého objektu kresby v dokumente.

Esc

Leaves the Point Selection mode. The drawing object is selected afterwards.

Edits a point of a drawing object (Point Edit mode).

Akákoľvek textová alebo numerická klávesa

Ak je zvolený objekt kresby, prepnutie do režimu úprav a umiestnenie kurzora na koniec textu v objekte kresby. Je vložený tlačiteľný znak.

Kláves počas vytvárania alebo zmeny veľkosti grafického objektu

Umiestnenie stredu objektu je pevné.

Klávesa Shift počas vytvárania alebo zmeny veľkosti grafického objektu

Pomer výšky a šírky objektu je pevný.


Please support us!