Dáta

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu of a selected form element - choose Control - Data tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


Note Icon

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

Druh obsahu zoznamu

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Ak vyberiete možnosť "Zoznam hodnôt", zobrazia sa v ovládacom prvku všetky položky zadané do poľa Zoznam záznamov na záložke Všeobecné. Pre databázové formuláre je možné použiť referenčné hodnoty (viz Referenčné hodnoty pomocou zoznamu hodnôt).

Ak je obsah ovládacieho prvku načítaný z databázy, je možné pomocou ďalších možností určiť druh zdroja dát. Napr. si je možné vybrať medzi tabuľkou a dotazom SQL.

Dátové pole

With database forms, you can link controls with the data fields.

Máte niekoľko možností:

 1. Prvý prípad: Vo formulári je len jedna tabuľka.

  V poli Dátové pole určite pole v tabuľke zdroja dát, ktorého obsah sa má zobraziť v tomto ovládacom prvku.

 2. Druhý prípad: Ovládací prvok patrí do podformulára, ktorý je vytvorený z SQL dotazu.

  V poli Dátové pole určite pole z SQL dotazu, ktorého obsah chcete zobraziť.

 1. Tretí prípad: Combo polia

  Pole v tabuľke zdroja dát, v ktorom sa ukladajú hodnoty zadané alebo vybrané používateľom, pre combo pole sa určuje vlastnosťou Dátové pole. Hodnoty zobrazené v zozname kombinovaného poľa zodpovedajú SQL dotazu, ktorý zadáte vlastnosťou Obsah zoznamu.

 2. Štvrtý prípad: Polia zoznamov

  Dáta, ktoré sa majú zobraziť, obsahuje obvykle druhá tabuľka spojená s prvou tabuľkou zdroja dát pomocou dátového poľa.

  Ak chcete, aby sa v poli zoznamu zobrazovali dáta z tabuľky spojené s aktuálnou tabuľkou zdroja dát, zadajte v poli Dátové pole pole z tabuľky, na ktorú pole zoznamu odkazuje. Alebo je možné vybrať databázové pole, ktoré určuje zobrazenie dát vo formulári. Toto dátové pole poskytuje odkaz na ďalšiu tabuľku, ak obe tabuľky používajú spoločné dátové pole. Obvykle je to dátové pole, v ktorom sa ukladajú jedinečné číselné identifikátory. Dátové pole, ktorého obsah sa zobrazuje vo formulári, je možné určiť dotazom SQL v Obsah zoznamu.

Polia zoznamov pracujú s referenčnými hodnotami. Je možné ich implementovať buď pomocou dotazu SQL (štvrtý prípad) alebo pomocou následujúceho zoznamu hodnôt:

Referenčné hodnoty spojených tabuliek (SQL dotaz)

Ak chcete, aby sa v poli zoznamov zobrazovali dáta z tabuľky spojenej s aktuálnou tabuľkou zdroja dát pomocou spoločného dátového poľa, zadajte v poli Dátové pole pole z tabuľky, na ktorú pole zoznamov odkazuje.

Prepojenie vytvoríte pomocou dotazu SQL Select, ktorý je určený v položke Druh obsahu zoznamu v poli Obsah zoznamu (ak vyberiete "SQL" alebo "Natívne SQL"). Príklad: s aktuálnym formulárom je spojená tabuľka "Objednavky" a v databáze je tabuľka "Objednavky" prepojená s tabuľkou "Zákazníci". Je možné použiť nasledujúci SQL dotaz:

SELECT MenoZakaznika, CisloZakaznika FROM Zakaznici

"MenoZakaznika" je dátové pole z prepojenej tabuľky "Zakaznici" a "CisloZakaznika" je pole, ktoré zaisťuje prepojenie tabuľky "Zakaznici" s tabuľkou "Objednavky".

Referenčné hodnoty pomocou zoznamu hodnôt

Pre polia zoznamov je možné použiť zoznam hodnôt, ktorý definuje referenčné hodnoty. Ovládací prvok tak nezobrazuje priamo obsah databázového poľa, ale skôr hodnoty priradené v zozname hodnôt.

Ak pracujete s referenčnými hodnotami zo zoznamu hodnôt, nie je vo formulári vidieť obsah databázového poľa určeného v položke Dátové pole, ale priradená hodnota zo zoznamu. Ak na záložke Dáta vyberiete ako Druh zoznamu hodnôt možnosť "Zoznam hodnôt" a priradíte pomocou poľa Zoznam hodnôt (na záložke Všeobecné) referenčné hodnoty viditeľným položkám zoznamu, porovná sa referenčná hodnota s obsahom určeného databázového poľa. Ak referenčná hodnota zodpovedá obsahu databázového poľa, zobrazí sa vo formulári zodpovedajúca položka zoznamu.

Návrh filtra

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Oblasť zdrojových buniek

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Obsah prepojenej bunky

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Obsah zoznamu

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

V prípade databázových formulárov určuje zdroj dát položky v poli zoznamov alebo combo poli. Podľa zvoleného druhu máte v poli Obsah zoznamu na výber medzi rôznymi zdrojmi dát, ak dané objekty vo vašej databáze existujú. Ponúknuté tu budú všetky databázové objekty typu, ktorý určíte v poli Druh obsahu zoznamu. Ak ste ako druh vybrali "Zoznam hodnôt", je možné použiť referenčné hodnoty. Ak zobrazenie závisí od SQL dotazu, zadajte ho do tohto poľa.

Príklady SQL dotazov:

Pre polia zoznamov môžu mať SQL dotazy nasledujúcu podobu:

SELECT pole1, pole2 FROM tabulka

"tabulka" je tabuľka, ktorej dáta sa zobrazujú v zozname ovládacieho prvku (tabuľka zoznamu). "pole1" je dátové pole, ktoré určuje položky viditeľné vo formulári; jeho obraz sa zobrazí v zozname. "pole2" je pole, ktoré spája tabuľku zoznamu s tabuľkou formulára pomocou poľa určeného v Dátové pole, ak zvolíte Zviazané pole = 1.

Pre combo pole môžu mať SQL dotazy nasledujúcu podobu:

SELECT DISTINCT pole FROM tabulka

"pole" je dátové pole z tabuľky zoznamu "tabulka", ktorého obsah sa má zobraziť v zozname combo poľa.

Zoznamy hodnôt v HTML dokumentoch

Pre HTML formuláre je možné zadať zoznam hodnôt v poli Obsah zoznamu. Ako Druh obsahu zoznamu zvoľte "Zoznam hodnôt". Tu zadané hodnoty sa vo formulári nezobrazia a použijú sa pre priradenie hodnôt k zobrazeným položkám. Záznamy v poli Obsah zoznamu zodpovedajú HTML značke <OPTION VALUE=...>.

Pri odoslaní dát sa pracuje so zoznamom hodnôt zadaných v poli Zoznam záznamov na záložke Všeobecné a tiež so zoznamom hodnôt z poľa Obsah zoznamu na záložke Dáta: Ak je vybraná položka s neprázdnym textom v zozname hodnôt (<OPTION VALUE=...>), odošle sa táto hodnota. V ostatných prípadoch sa odošle text zobrazený vo formulári (<OPTION>) .

Ak má zoznam hodnôt obsahovať prázdny reťazec, zadajte do poľa Obsah zoznamu na zodpovedajúcu pozíciu hodnotu "$$$empty$$$" (pozor na malé/veľké písmo). LibreOffice tento vstup interpretuje ako prázdny reťazec a priradí ho zodpovedajúcej položke zoznamu.

Nasledujúca tabuľka ukazuje náväznosti medzi HTML, JavaScriptom a poľom Obsah zoznamu v LibreOffice. V príkladoch sa používa pole zoznamu nazvané "ListBox1" a v tomto prípade "Položka" označuje položku zoznamu zobrazenú vo formulári:

HTML značka

JavaScript

Položka v zozname hodnôt (Obsah zoznamu)

Prenesené dáta

<OPTION>Položka

Nie je možné

""

zobrazená položka ("ListBox1=Položka")

<OPTION VALUE="Hodnota">Položka

ListBox1.options[0].value="Hodnota"

"Hodnota"

Hodnota priradená k zoznamu ("ListBox1=Hodnota")

<OPTION VALUE="">Položka

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Prázdny reťazec ("ListBox1=")


Prepojená bunka

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Zaškrtávacie políčko spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Ak je zaškrtávacie pole trojstavové, prepne sa do stavu "nerozhodnuté", v ostatných prípadoch sa jeho zaškrtnutie zruší

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

Do bunky sa vloží prázdny reťazec.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Zaškrtne sa políčko.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Zruší sa zaškrtnutie políčka.


Tlačidlo možností (prepínač) spojený s bunkou

Činnosť

Výsledok

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

Do bunky sa vloží prázdny reťazec.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Vyberie sa možnosť.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Zruší sa výber možnosti.


Textové pole spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Číselné pole a formátované pole spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Pole zoznamu spojené s bunkou

Polia zoznamov podporujú dva režimy prepojení, viď vlastnosť "Obsah prepojenej bunky".

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

Činnosť

Výsledok

Select a single list item:

Spojenie obsahu: Do spojenej bunky sa skopíruje text položky.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Položky posuvného zoznamu sa aktualizujú podľa zmeny. Výber položiek sa zachová. Toto môže spôsobiť aktualizáciu spojenej bunky.


Combo pole spojené s bunkou

Činnosť

Výsledok

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Rozbaľovací zoznam sa aktualizuje podľa zmeny. Editovacie pole combo poľa a prepojená bunka nie sú ovplyvnené.


Prázdny reťazec je NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.

Referenčná hodnota (vypnutá)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Referenčná hodnota (zapnutá)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Referenčná hodnota pre webové formuláre

Referenčné hodnoty sú užitočné, keď navrhujete webový formulár, ktorého informácie sa majú odoslať serveru. Ak používateľ klikne na ovládací prvok, odošle sa serveru zodpovedajúca hodnota.

Napríklad máte dve polia pre možnosti "žena" a "muž" a priradíte referenčnú hodnotu 1 poľu "žena" a hodnotu 2 poľu "muž". Ak používateľ vyberie pole "žena", prenesie sa na server hodnota 1, a ak vyberie "muž" odošle sa hodnota 2.

Referenčné hodnoty pre databázové formuláre

Pre databázové formuláre tiež je možné pomocou referenčnej hodnoty určiť stav možnosti alebo zaškrtávacieho políčka. Napr. použijete tri možnosti "prebieha", "dokončené" a "poslané znovu" s referenčnými hodnotami "ToDo", "OK" a "RS". V databáze sa uložia tieto referenčné hodnoty.

Zviazané pole

Note Icon

Ak zmažete obsah vlastnosti Zviazané pole, použije sa k zobrazeniu a výmene dát prvé pole výsledku.


Táto vlastnosť polí zoznamov definuje, ktoré dátové pole pripojenia tabuľky sa má zobraziť vo formulári.

Ak má pole zoznamu vo formulári zobrazovať obsah tabuľky spojenej s tabuľkou formulára, určite v poli Druh obsahu zoznamu, či ide o výsledok SQL dotazu alebo (prepojenej) tabuľky. Pomocou vlastnosti Zviazané pole určíte index dátového poľa z dotazu alebo tabuľky.

Note Icon

Vlastnosť Zviazané pole je len pre formuláre, ktoré sa používajú pre prístup k viac tabuľkám. Ak je formulár založený iba na jednej tabuľke, určuje sa zobrazené pole priamo v Dátové pole. Ak ale chcete zobraziť v zozname dáta z tabuľky, ktorá je s aktuálnou tabuľkou prepojená spoločným poľom, určíte prepojené dátové pole vlastností Zviazané pole.


Keď ako Druh obsahu zoznamu vyberiete "Sql", určíte index podľa SQL dotazu. Príklad: Zadáte do Obsah zoznamu SQL dotaz "SELECT Pole1, Pole2 FROM tabulka":

Zviazané pole

Odkaz

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí databázové pole "Pole1".

1

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí databázové pole "Pole2".


Keď ako Druh obsahu zoznamu vyberiete "Tabuľka", definujete index podľa štruktúry tabuľky. Príklad: V poli Obsah zoznamu je vybratá databázová tabuľka:

Zviazané pole

Odkaz

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí 1. stĺpec tabuľky.

1

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí 2. stĺpec tabuľky.

2

S poľom určeným v Dátové pole sa spojí 3. stĺpec tabuľky.


Please support us!