Špeciálne tipy pre ovládací prvok tabuľky

Ovládací prvok tabuľky je možné nastaviť tak, aby zobrazoval záznamy, ktoré potrebujete. Inak povedané, je možné definovať dátové polia, ktoré sa majú zobraziť alebo upravovať, podobne ako v databázovom formulári.

V ovládacom prvku tabuľky je možné použiť nasledujúce pole: text, dátum, čas, menové pole, číselné pole, pole vzorky, zaškrtávacie políčko a combo pole. V prípade combo poľa pre dátum a čas sa automaticky vytvoria dva stĺpce.

Počet vybraných riadkov (ak sú nejaké vybrané) je zobrazený v zátvorke za celkovým počtom záznamov.

Ak chcete pomocou ovládacieho prvku tabuľky vložiť nový stĺpec, kliknite na záhlavie stĺpcov a zobrazte kontextové menu. K dispozícii máte nasledujúce príkazy:

Vložiť stĺpec

Otvorí podponuku pre výber dátového poľa, ktoré chcete pridať do ovládacieho prvku tabuľky.

Ovládací prvok tabuľky je možné nastaviť pomocou pretiahnutia: Otvorte prehliadač zdrojov dát a pretiahnite požadované polia z prehliadača zdroja dát na záhlavie stĺpcov v ovládacom prvku tabuľky. Vytvorí sa prednastavený stĺpec.

Nahradiť za

Otvorí podponuku na výber dátového poľa, ktorým chcete nahradiť vybrané pole v ovládacom prvku tabuľky.

Zmazať stĺpec

Odstráni označený stĺpec.

Stĺpec

Tento príkaz otvorí dialógové okno vlastností vybraného stĺpca.

Skryť stĺpce

Skryje označený stĺpec. Jeho vlastnosti sa nezmenia.

Zobraziť stĺpce

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Viac

Otvorí dialóg Zobraziť stĺpce.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Všetko

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!