Ovládacie prvky formulára

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Icon on the Insert toolbar (you may need to enable this initially invisible icon):

Icon Select

Ovládacie prvky formulára


note

Dokumenty XML formulára (XForms) používajú rovnaké ovládacie prvky.


Keď chcete vytvoriť formulár, otvorte dokument a použite panel Ovládacie prvky formulára na pridanie a definovanie prvkov formulára. Ak chcete, je možné spojiť formulár s databázou, takže pomocou ovládacích prvkov budete môcť manipulovať s databázou.

Keď vytvárate formulár v HTML dokumentoch, je možné ho použiť na odoslanie dát cez Internet.

Pridávanie ovládacích prvkov do dokumentu

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Nastavenie modifikácie

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Ovládacie prvky je možné preťahovať z jedného dokumentu do druhého. Tiež je možné ich kopírovať a vložiť do iného dokumentu. Keď vložíte ovládací prvok z iného dokumentu, LibreOffice analyzuje zdroj dát, typ a vlastnosti ovládacieho prvku, aby zodpovedal logickej štruktúre v cieľovom dokumente. Napr. ovládací prvok, ktorý zobrazuje obsah knihy kontaktov, bude zobrazovať rovnaký obsah i po skopírovaní do iného dokumentu. Tieto vlastnosti si je možné prehliadnuť na záložke Dáta dialógu Vlastnosti formulára.

Vybrať

Icon Select

Táto ikona prepína kurzor myši do režimu výberu, alebo tento režim dezaktivuje. Režim výberu sa používa k výberu ovládacích prvkov v aktuálnom formuláre.

Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Sprievodcovia zap/vyp

Icon Toggle Form Control Wizards

Zapne alebo vypne automatické spúšťanie sprievodcov pre ovládacie prvky formulára.

Sprievodcovia vám pomôžu zadať vlastnosti poliam zoznamov, ovládacím prvkom tabuľky, či ďalším ovládacím prvkov.

Návrh formulára

Icon Form Design Tools

Otvorí panel Návrh formulára.

Popisné pole

Icon Label Field

Vytvorí pole na zobrazenie textu. Tieto popisy slúžia len na zobrazenie prednastaveného textu. Nedajú sa do nich zadávať položky.

Textové pole

Icon Text Box

Vytvorí textové pole. Textové polia sú polia, do ktorých môže používateľ zadávať text. Vo formulároch sa v textových poliach zobrazujú dáta alebo umožňujú zadávanie dát.

Zaškrtávacie políčko

Icon Check Box

Vytvorí zaškrtávacie políčko. Zaškrtávacie políčka vám povoľujú aktivovať alebo dezaktivovať funkcie formulára.

Tlačidlo možností

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Pole zoznamu

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Combo pole

Icon Combo Box

Vytvorí Combo pole. Combo pole je jednoriadkové pole s rozbalovacím zoznamom, z ktorého môže používateľ vybrať hodnotu. Combo poľu je možné priradiť vlastnosť "len na čítanie", aby používateľ nemohol zadať iné hodnoty, ako sú určené v zozname. Ak je formulár prepojený s databázou a spojenie s databázou je aktívne, automaticky sa po vložení zoznamu do dokumentu spustí Sprievodca Combo poľom.

Tlačidlo

Icon Push Button

Vytvorí tlačidlo. Táto funkcia sa dá použiť na spustenie príkazu pre definovanú udalosť, napr. kliknutie myšou.

Pre tieto tlačidlá je možné použiť text i obrázky.

Obrázkové tlačidlo

Icon image button

Vytvorí tlačidlo zobrazené ako obrázok. okrem obrázkovej reprezentácie má obrázkové tlačidlo rovnaké vlastnosti ako "normálne" tlačidlo.

Formátované pole

Icon Formatted Field

Vytvorí formátované pole. Formátované pole je textové pole, pre ktoré je možné definovať, ako sa formátuje vstup a výstup a aké obmedzenie preň platí.

Formátované pole má špeciálne vlastnosti (zvoľte Formát - Ovládací prvok).

Dátumové pole

Icon Date Field

Vytvorí dátumové pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Dátumové pole môže používateľ ľahko upraviť pomocou kurzorových klávesov šípka hore a šípka dole. V závislosti na pozícii kurzoru sa pri použití kurzorových klávesov zvyšuje alebo znižuje deň, mesiac či rok.


Špecifické poznámky pre dátumové pole

Číselné pole

Icon Numerical Field

Vytvorí číselné pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

Zoskupenie

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Časové pole

Icon Time Field

Vytvorí časové pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

tip

Časové pole môže používateľ ľahko upraviť pomocou kurzorových klávesov šípka hore a šípka dole. V závislosti na pozícii kurzoru sa pri použití kurzorových klávesov zvyšujú alebo znižujú hodiny, minúty či sekundy.


Menové pole

Icon Currency Field

Vytvorí menové pole. Ak je formulár spojený s databázou, je možné prevziať hodnoty z databázy.

Pole vzorky

Icon Pattern Field

Creates a pattern field. Pattern fields consist of an edit mask and a literal mask. The edit mask determines which data can be entered. The literal mask determines the contents of the pattern field when loading the form.

note

Poznámka: polia vzoru sa neexportujú do HTML formátu.


Ovládací­ prvok tabuľky

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Špeciálne informácie o ovládacom prvku tabuľky.

Navigačný panel

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Ovládacie pole obrázka

Icon Image Control

Vytvorí ovládacie pole obrázku. Možno ho použiť len k pridávaniu obrázkov z databázy. Vo formulári v dokumente dvakrát kliknite na tento ovládací prvok a zobrazí sa dialóg Vložiť obrázok. Tiež má kontextové menu (nie v režime návrhu) s príkazmi pre vkladanie a odstránenie obrázku.

Ak nie je ovládacie pole obrázku chránené proti zápisu, dajú sa vo formulári zobraziť obrázky z databázy alebo vkladať do databázy nové obrázky. Ovládací prvok musí odkazovať na pole databázy, ktoré je typu obrázok (image). Zadajte preto dátové pole v okne vlastností na záložke Dáta.

Výber súboru

Icon File Selection

Vytvorí tlačidlo, ktoré umožní výber súboru.

Rolovacie tlačidlo

Icon Spin Button

Vytvorí rolovacie tlačidlo.

Ak pridáte rolovacie tlačidlo do zošitu Calcu, je možné na záložke Dáta vytvoriť obojsmerné prepojenie medzi rolovacím tlačidlom a bunkou. Výsledkom bude, že sa pri zmene obsahu bunky aktualizuje obsah rolovacieho tlačidla. A naopak, ak zmeníte hodnotu rolovacieho tlačidla, aktualizuje sa obsah bunky.

Posuvný panel

Icon Scrollbar

Vytvorí posuvný panel.

Môžete určiť nasledujúce vlastnosti posuvného panelu:

UI názov

Sémantiky

Min. hodnota posunu

Určuje minimálnu výšku alebo minimálnu šírku posuvného panelu.

Max. hodnota posunu

Určuje maximálnu výšku alebo maximálnu šírku posuvného panelu.

Východzia veľkosť posunu

Určuje východziu hodnotu posuvného panelu, ktorá sa použije pri obnovení formulára.

Orientácia

Určuje orientáciu posuvného panelu, t.j. vodorovne alebo zvislo.

Malá zmena

Určuje minimálnu hodnotu, o ktorú je možné posuvný panel posunúť, napr. kliknutím na šípku.

Veľká zmena

Určuje hodnotu veľkého posunu posuvného panelu, napr. keď kliknete medzi posuvník a šípku posuvného panelu.

Pozdržať

Určuje pozdržanie v milisekundách medzi spustením udalostí posuvného panelu. Napr. pozdržanie, ktoré nastane, keď kliknete na šípku a podržíte tlačidlo myši.

Farba symbolu

Určuje farbu šípok posuvného panelu.

Viditeľná veľkosť

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Please support us!