Lokalizované možnosti

Zadajte možnosti automatických opráv pre úvodzovky a pre možnosti, ktoré sú špecifické pre jazyk textu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Vyberte, či sa majú automatické náhrady používať vždy počas písania [T], alebo sa po jednorazovom spustení cez menu "Formát/Automatické opravy/Použiť" majú použiť hromadne v už existujúcom texte [M].

Vo francúzskom texte pridávať pred určitá interpunkčné znamienka nezalomiteľnú medzeru

Inserts a non breaking space before ";", "!", "?", ":" and "%" when the character language is set to French (France, Belgium, Luxembourg, Monaco, or Switzerland) and before ":" only when the character language is set to French (Canada).

Formátovať prípony poradových čísiel (1st -> 1^st)

Pre textové znaky anglických poradových čísiel (1st, 2nd alebo 3rd) použije štýl horného indexu. Napríklad v anglickom texte 1st bude zmenené na 1^st. Písmená "st" budú používať horný index. Táto oprava sa použije aj v texte v inom jazyku než je angličtina.

Note Icon

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Jazyky používajúce komplexné rozvrhnutie textu

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Single Quotes / Double Quotes

Určuje znaky, ktoré budú použité pre nahrádzanie jednoduchých alebo dvojitých úvodzoviek počas písania textu.

Nahradiť

Automaticky nahradí predvolený systémový symbol pre daný typ úvodzoviek špeciálnym znakom, ktorý zadáte.

Ľavá úvodzovka

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Pravá úvodzovka

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Východzie

Obnoví úvodzovky na predvolené symboly.

Dialog Buttons

Obnoviť

Obnoví upravené hodnoty späť na predchádzajúce hodnoty na záložke.

Zrušiť

Zatvorí dialógové okno a zruší všetky zmeny.

OK

Uloží všetky zmeny a zatvorí dialógové okno.

Please support us!