Upraviť slovník

Edit the Chinese conversion terms.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Note Icon

You can use this dialog to edit, to add, or to delete entries from the conversion dictionary. The file path name for the conversion dictionary is user/wordbook/commonterms.ctd. You cannot delete the default entries in this file.


Traditional Chinese to Simplified Chinese

Prevedie tradičnú čínštinu na zjednodušenú čínštinu.

Simplified Chinese to Traditional Chinese

Prevedie zjednodušenú čínštinu na tradičnú čínštinu.

Reverse Mapping

Automaticky pridá reverzný smer mapovania do zoznamu pre každú úpravu, ktorú zadáte.

Výraz

Zadajte text, ktorý chcete nahradiť výrazom Mapovania.

Mapovanie

Zadajte text, ktorým chcete výraz nahradiť.

Vlastnosť

Definuje triedu vybraného výrazu.

Pridať

Pridá výraz do konverzného slovníka. Ak je výraz už v slovníku, má nový výraz prednosť.

Upraviť

Uloží upravenú položku do databázového súboru.

Zmazať

Odstráni vybranú položku definovanú používateľom zo slovníka.

Please support us!