Odsadenie a rozostupy

Nastavuje možnosti odsadenia odseku a rozostupov medzi odsekmi.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Indents & Spacing tab.


Odsadenie

Určuje veľkosť voľného miesta, ktoré chcete ponechať medzi ľavým alebo pravým okrajom strany a odsekom.

Pred text

Zadajte veľkosť voľného miesta, o ktoré chcete odsadiť odsek od okraja strany. Ak chcete aby odsek presahoval za okraj strany, zadajte záporné číslo. V jazykoch so smerom textu zľava-doprava bude odsek odsadený zľava, s ohľadom na ľavý okraj strany. V jazykoch so smerom textu sprava-doľava bude odsek odsadený sprava s ohľadom na pravý okraj strany.

Za text

Zadajte veľkosť voľného miesta, o ktoré chcete odsadiť odsek od okraja strany. Ak chcete aby odsek presahoval za okraj strany, zadajte záporné číslo. Pri jazykoch so smerom textu zľava-doprava bude odsek odsadený sprava, s ohľadom na pravý okraj strany. Pri jazykoch so smerom textu sprava-doľava bude odsek odsadený zľava s ohľadom na ľavý okraj strany.

Prvý riadok

Odsadí prvý riadok odseku o vzdialenosť, ktorú zadáte. Ak chcete vytvoriť vyčnievajúci prvý riadok, zadajte kladné číslo do poľa "Pred text" a záporné číslo do poľa "Prvý riadok". Ak chcete odsadiť prvý riadok odseku, ktorý používa odrážky alebo číslovanie, zvoľte "Formát - Odrážky a číslovanie - Umiestnenie".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Rozostupy

Určuje veľkosť voľného priestoru, ktorý sa má ponechať medzi vybranými odsekmi. Súčet hodnôt v poliach Nad odsekom a Pod odsekom určujú celkovú veľkosť rozostupu medzi odsekmi.

Nad odsekom

Zadajte veľkosť voľného priestoru, ktorý chcete ponechať nad vybraným odsekom (alebo nad viacerými vybranými odsekmi).

Pod odsekom

Zadajte veľkosť voľného priestoru, ktorý chcete ponechať pod vybraným odsekom (alebo pod viacerými vybranými odsekmi).

Do not add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Riadkovanie

Určuje vzdialenosť medzi riadkami v odseku.

Jednoduché

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 riadku

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Dvojité

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Proporcionálne

Zvoľte túto možnosť a zadajte do poľa percentuálnu hodnotu - 100 % zodpovedá jednoduchému riadkovaniu.

Najmenej

Táto voľba umožňuje nastaviť najmenšiu povolenú vzdialenosť pomyselných spodných okrajov riadkov.

tip

Pokiaľ v texte používate rôzne veľkosti písma a chcete nastaviť rovnakú vzdialenosť medzi spodnými okrajmi všetkých riadkov, zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá veľkosti najväčšieho písma. Pokiaľ nastavíte hodnotu menšiu, než je veľkosť písma v jednotlivých riadkoch, toto nastavenie sa nijako neprejaví a vzdialenosť riadkov bude prispôsobená veľkosti písma.


Vlastné medzery medzi riadkami

Nastavuje veľkosť vertikálneho voľného priestoru, ktorý bude vložený medzi obsah dvoch riadkov. Toto riadkovanie nastavuje vzdialenosť medzi obsahom riadkov a zohľadňuje veľkosť písma.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

z

Nastavte hodnotu, ktorá bude použitá pre vybraný typ riadkovania.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!