ImageMap Editor

Umožňuje pripojiť URL adresy ku konkrétnym oblastiam, ktoré sa nazývajú aktívne oblasti, ku grafike alebo skupine grafík. Obrázková mapa je skupina jednej alebo viacerých aktívnych oblastí.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Tools - ImageMap.

From the tabbed interface:

On the Image menu of the Image tab, choose ImageMap.

From toolbars:

Icon Image Map

Image Map


Adding Clickable Hotspots to Images

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Použiť

Použije zmeny, ktoré ste vykonali v obrazovej mape.

Icon Apply

Použiť

Otvoriť

Loads an existing image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Open

Otvoriť

Uložiť

Saves the image map in the MAP-CERN, MAP-NCSA or SIP StarView ImageMap file format.

Icon Save

Uložiť

Vybrať

Vyberie aktívnu oblasť na obrazovej mape na úpravu.

Icon Select

Vybrať

Obdĺžnik

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Rectangle

Obdĺžnik

Elipsa

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

Elipsa

Mnohouholník

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Mnohouholník

Ľubovoľný mnohouholník

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Ľubovoľný mnohouholník

Upraviť body

Umožňuje zmeniť tvar vybranej aktívnej oblasti úpravou ukotvovacích bodov.

Icon Edit points

Upraviť body

Presunúť body

Umožňuje presunúť jednotlivé ukotvovacie body vybranej aktívnej oblasti.

Icon Move Points

Presunúť body

Vložiť body

Pridá kotviaci bod, kde kliknete na obrys aktívnej oblasti.

Icon Insert Points

Vložiť body

Zmazať body

Vymaže vybraný kotviaci bod.

Icon Delete Points

Zmazať body

Aktívny

Zakáže alebo povolí hypertextový odkaz na vybranú aktívnu oblasť. Zakázaná aktívna oblasť je transparentná.

Icon Active

Makro

Umožňuje priradiť makro, ktoré sa spustí po kliknutí na vybranú aktívnu oblasť v prehliadači.

Icon Macro

Makro

Vlastnosti

Umožňuje definovať vlastnosti vybranej aktívnej oblasti.

Icon Properties

Vlastnosti

Adresa:

Zadajte URL adresu súboru, ktorý chcete otvoriť po kliknutí na vybranú aktívnu oblasť. Ak chcete prejsť na ukotvenie (anchor) v dokumente, adresa má byť v tvare „file:///C:/Documents/nazov_dokumentu#nazov_ukotvenia“.

Text Alternative

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť, keď sa myš v prehliadači umiestni na aktívnu oblasť. Ak nezadáte žiadny text, zobrazí sa Adresa.

Rámec:

Enter the name of the target frame that you want to open the URL in. You can also select a standard frame name from the list.

List of frame types

Graphic View

Zobrazí obrazovú mapu, aby ste mohli kliknúť a upraviť aktívne oblasti.

Please support us!