Vlastnosti plávajúceho rámca

Zmení vlastnosti vybraného plávajúceho rámca. Plávajúce rámce fungujú najlepšie, keď obsahujú html dokument a keď sú vložené do iného html dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Select a frame, then choose Edit - OLE Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.


Názov

Enter a name for the floating frame. The name cannot contain spaces, special characters, or begin with an underscore (_).

Obsah

Enter the path and the name of the file that you want to display in the floating frame. You can also click the Browse button and locate the file that you want to display. For example, you can enter:

Prehľadávať

Locate the file that you want to display in the selected floating frame, and then click Open.

Scroll Bar

Add or remove a scrollbar from the selected floating frame.

Zapnúť

Zobrazí posúvač pre plávajúci rámec.

Vypnúť

Skryje rolovaciu lištu pre plávajúci rámec.

Automaticky

Túto možnosť označte, ak práve aktívny pohyblivý rámec môže mať v prípade potreby posúvač.

Okraj

Displays or hides the border of the floating frame.

Zapnúť

Zobrazí okraj plávajúceho rámca.

Vypnúť

Skryje okraj plávajúceho rámca.

Padding

Define the amount of space that is left between the border of the floating frame and the contents of the floating frame provided that both documents inside and outside the floating frame are HTML documents.

Šírka

Zadajte veľkosť vodorovného priestoru, ktorý chcete ponechať medzi pravým a ľavým okrajom plávajúceho rámca a obsahom rámca. Dokumenty vo vnútri aj mimo plávajúceho rámca musia byť dokumenty HTML.

Východzie

Použije predvolené vodorovné rozostupy.

Výška

Zadajte veľkosť vertikálneho priestoru, ktorý chcete ponechať medzi horným a dolným okrajom plávajúceho rámca a obsahom rámca. Dokumenty vo vnútri aj mimo plávajúceho rámca musia byť dokumenty HTML.

Default

Použije predvolené zvislé rozstupy.

Please support us!