Formát

Nastaví formát papiera.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - New - Labels - Format tab.

Choose File - New - Business Cards - Format tab.


Vodorovný posun

Vzdialenosť medzi ľavými okrajmi susediacich štítkov alebo vizitiek. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Vertikálny pitch

Displays the distance between the top edge of a label or a business card and the top edge of the label or the business card. If you are defining a custom format, enter a value here.

Šírka

Zobrazí šírku štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Výška

Zobrazí šírku štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, zadajte na tomto mieste hodnotu.

Ľavý okraj

Zobrazí vzdialenosť medzi ľavým okrajom stránky a ľavým okrajom prvého štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, na tomto mieste zadajte hodnotu.

Top margin

Zobrazí vzdialenosť medzi horným okrajom stránky a horným okrajom prvého štítku alebo vizitky. Pokiaľ nastavujete vlastný formát, na tomto mieste zadajte hodnotu.

Stĺpce

Zadajte počet štítkov alebo vizitiek, ktoré budú vedľa seba na stránke.

Riadky

Zadajte počet štítkov alebo vizitiek, ktoré budú na stránke pod sebou.

Page width

Displays the width of the selected paper format. To define a custom format, enter a width here.

Page height

Displays the height of the selected paper format. To define a custom format, enter a height here.

Uložiť

Uloží aktuálny formát štítkov alebo vizitiek.

Uložiť formát popisku

Značka

Zadajte alebo vyberte požadovanú značku.

Typ

Zadajte alebo vyberte druh štítku.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!