Možnosti pre ASCII filter

Môžete presne určiť ktoré nastavenia, oko sú základný font, jazyk, súbor znakov, alebo zalomenie, budú importované, alebo exportované s textom dokumentu. Dialóg sa zobrazí. ak načítate súbor ASCII znakov s filtrom "Kódovaný text", alebo, ak ukladáte dokument prvý krát, alebo ak vyberiete "uložiť ako" s iným názvom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Vlastnosti

Definuje nastavenia pre import, alebo export súborov. Ak exportujete len súbor znakov, koniec odseku môže byť definovaný.

Znaková sada

Určuje znakovú sadu súboru na exportovanie alebo importovanie.

Východzie písma

Nastavením predvoleného písma určíte, že text sa má zobrazovať v konkrétnom písme. Predvolené písma je možné zvoliť iba pri importovaní.

Jazyk

Určuje jazyk textu, ak ešte nebol definovaný. Toto nastavenie je k dispozícii iba pri importovaní.

Zalomenie odseku

Definujte typ konca odseku pre textový riadok.

CR & LF

Odsek ukončí znakmi „Carriage Return“ a „Linefeed“. Táto možnosť je predvolená.

CR

Odsek ukončí znakom „Carriage Return“.

LF

Odsek ukončí znakom „Linefeed“.

Please support us!