Text Import

Nastavuje možnosti importovania pre dáta s oddeľovačmi.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importovať

Súbor znakov

Určuje znakovú sadu, ktorá sa má použiť v importovanom súbore.

Jazyk

Určuje spôsob importovania číselných reťazcov.

If Language is set to Default (for CSV import) or Automatic (for HTML import), Calc will use the globally set language. If Language is set to a specific language, that language will be used when importing numbers.

When importing an HTML document, the Language selection can conflict with the global HTML option Use 'English (USA)' locale for numbers. The global HTML option is effective only when the Automatic language option is selected. If you select a specific language in the HTML Import Options dialog, the global HTML option is ignored.

Od riadku

Určuje riadok, kde chcete spustiť importovanie. Riadky sú viditeľné v náhľade v dolnej časti dialógového okna.

Možnosti oddeľovača

Presne určí, či vaše dáta používajú oddeľovače, alebo fixné šírky ako obmedzovač.

Pevná šírka

Rozdelí dáta s pevnou šírkou (rovnaký počet znakov) do stĺpcov. Kliknutím na pravítko v náhľade nastavíte šírku.

Oddeľovač

Vyberte oddeľovač použitý v dátach.

Tabulátor

Rozdelí dáta oddelené tabulátormi do stĺpcov.

Bodkočiarka

Rozdelí dáta oddelené bodkočiarkami do stĺpcov.

Čiarka

Rozdelí dáta oddelené čiarkami do stĺpcov.

Medzera

Rozdelí dáta oddelené medzerami do stĺpcov.

Ostatné

Rozdelí dáta do stĺpcov pomocou vlastného oddeľovača, ktorý zadáte. Poznámka: V dátach musí byť obsiahnutý aj tento oddeľovač.

Zlúčiť oddeľovače

Kombinuje po sebe idúce oddeľovače a odstraňuje prázdne dátové polia.

Trim spaces

Odstráni začiatočné a koncové medzery z dátových polí.

String delimiter

Vyberte znak, ktorým chcete ohraničiť textové dáta. Môžete tiež zadať znak do textového poľa.

Other options

Zvoľte jednu z možností.

Format quoted field as text

Keď je táto možnosť povolená, polia alebo bunky, ktorých hodnoty sú ohraničené oddeľovačom textu, sa importujú ako text.

Množina reálnych čísel

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

The selected language influences how such special numbers are detected, since different languages and regions many have different conventions for such special numbers.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Skip empty cells

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Polia

Ukazuje, ako budú vaša dáta vyzerať, ak sú separované do radov stľpcov.

Typ kolónky

Vyberte stĺpec v okne s náhľadom a vyberte dátový typ, na ktorý sa majú importované dáta použiť. Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

Typ

Funkcia

Štandardný

LibreOffice určte typ.

Text

Import dát je považovaný za text.

Dátum (DMY)

Aplikovaný formát dátumu (Deň, Mesiac, Rok) do importu dát v kolónke.

Dátum (MDY)

Aplikuje formát dátumu (Mesiac, Deň, Rok) do impotru dát v kolónke.

Dátum (YMD)

Aplikuje formát dátumu (Rok, Mesiac, Deň) do importu dát v kolónke.

US English

Numbers formatted in US English are searched for and included regardless of the system language. A number format is not applied. If there are no US English entries, the Standard format is applied.

Skryť

Dáta v kolónke nie sú importované.


Ak ste vybrali jeden z formátov dátumu (DMY), (MDY), alabo (YMD) a vložíte čísla bez obmedzovača dátumu, čísla sú interpretované nasledovným spôsobom:

Počet znakov

Formát dátumu

6

Každá dvojica znakov je považovaná za deň, mesiac a rok vo vybranom poradí.

8

Štyri znaky sú považované za rok, každá dvojica za mesiac a deň, vo vybranom poradí.

5 alebo 7

Ako pri 6 alebo 8 znakoch, ale prvá časť sekvencie má jeden charakter menší. Toto bude potláčať úvodnú nulu pre mesiac a deň.


tip

Ak chcete zahrnúť vedúcu nulu v dátach, napríklad ak importujete telefónne čísla, aplikujte "Text" formát do kolónky.


Náhľad

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Ak chcete použiť pevnú šírku pre rozdelenie importovaných dát do radov stľpov, kliknite na pravítko a nastavte šírku poľa.

Please support us!