General Glossary

Tento slovník obsahuje výklady niektorých najviac používaných termínov na ktoré narazíte v LibreOffice.

Používanie slovníka pre vyhľadávanie neznámych termínov nájdete v hociktorej LibreOffice aplikácii.

Kontextové menu

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

ASCII

Skratka pre Abbreviation for American Standard Code for Information Interchange (Americký normalizovaný kód pre výmenu informácií). ASCII je sada znakov písiem na osobných počítačoch. Skládá sa zo 128 znakov vrátane písmen, číslic, interpunkcie a symbolov. Rozšírená znaková sada ASCII obsahuje 256 symbolov. Každý symbol má pridelené jedinečné číslo, ktoré sa tiež označuje ako ASCII kód.

In HTML pages, only characters from the 7 Bit ASCII character set should appear. Other characters, such as German umlauts, are distinguished by way of a separate code. You can input extended ASCII code characters: the LibreOffice export filter performs the necessary conversion.

Bézierov objekt

Vyvinutý francúzskym matematikom Pierre Bézierom. Bézierová krivka je matematicky definovaná krivka, ktorá sa používa v dvojrozmerných grafických aplikáciách. Krivka je definovaná štyrmi bodmi: východisková a konečná pozícia, a dve oddeľujúce stredné body. Bézierov objekt je možné prispôsobiť presunutím týchto bodov myšou.

DDE

DDE znamená "Dynamic Data Exchange - Dynamická výmena dát," ktorý je predchodcom OLE, "Object Linking and Embedding - Vkladanie a spojovanie objektov". S DDE, sú objekty prepojené odkazom súbor, ale nie vložením súboru.

You can create a DDE link using the following procedure: Select cells from a Calc spreadsheet, copy them into the clipboard and switch to another spreadsheet and select the Edit - Paste Special dialog. Select the Link option to insert the contents as a DDE link. When activating a link, the inserted cell area will be read from its original file.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formátovanie

Formatting refers to the visual layout of text using a word-processing or DTP program. This includes defining the paper format, page borders, fonts and font effects, as well as indents and spacing. You can format text directly or with Styles provided by LibreOffice.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME (Input Method Editor) znamená Editor vstupnej metódy. Je to program, ktorý dovolí používateľovi vkladať komplexné symboly z nie-západných znakových sád použitím štandardnej klávesnice.

JDBC

Môžete použiť Java Database Connectivity - Prepojiteľnosť Java Databázy (JDBC) API pripojiť sa k databáze z LibreOffice. JDBC ovládače sú napísané v programovacom jazyku Java a sú nezávislé na platforme.

Komplexné rozvrhnutie textu (CTL)

Jazyky s komplexným rozvrhnutím textu môžu mať jeden alebo všetky nasledujúce rysy:

Aktuálny LibreOffice podporuje hindský, thajský, hebrejský a arabský, ako aj CTL jazyk.

Enable CTL support using - Language Settings - Languages.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

Open Database Connectivity - Otvorená prepojiteľnosť databáz (ODBC), je protokolová norma, pomocou ktorej môžu aplikácie pristupovať k databázovým systémom. Používaný dopytovací jazyk je Structured Query Language (SQL). V LibreOffice, môžete určovať pre každú databázu, či má používať SQL príkazy na spustenie otázok. Prípadne môžete použiť interaktívnu pomoc na určenie vášho dopytu kliknutím myšou, čo spôsobí automatický preklad do SQL v LibreOffice.

OLE

Object Linking and Embedding - Vkladanie a spojovanie objektov (OLE), objekty môžu byť spojené s cieľovým dokumentom, alebo taktiež môže byť vložené. Vloženie vloží kópiu objektu a detaily zdrojového programu v cieľovom dokumente. Ak chcete upraviť objekt, jednoducho aktivuje zdrojový program dvojklikom na objekte.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objekt

Objekt je prvok obrazovky obsahujúci dáta. Môže sa odvolávať na použitie dát ako text alebo grafika.

Objekty sú nezávislé a neovplyvňujú sa navzájom. Hociktorý objekt obsahujúci dáta môže mať priradené určité príkazy. Napríklad, grafické objekty majú príkazy pre úpravu obrazu a tabuľkový procesor obsahuje príkazy výpočtov.

Odkaz

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

When an object is inserted directly into a document, the document size increases by (at least) the size in bytes of the object. You can save the document and open it on another computer, and the inserted object will still be in the same position in the document.

Ak vložíte objekt ako odkaz, do súboru sa vloží len názov odkazu. Veľkosť súboru dokumentu sa zvýši len o odkaz s cestou k zadanému objektu. Ak otvoríte váš dokument na inom počítači, pripojený súbor musí byť presne na pozícii stanovenej odkazom, aby ste mohli prezerať objekt v dokumente.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

OpenGL

OpenGL predstavuje 3D grafický jazyk, pôvodne vyvinutý SGI (Silicon Graphics Inc). Dva dialekty tohoto jazyka sú bežne používané: Microsoft OpenGL, vyvinutý pre použitie pod Windows NT, a Cosmo OpenGL vyrobený SGI. Druhý menovaný, predstavuje samostatný grafický jazyk pre všetky platformy a všetky druhy počítačov, dokonca použiteľný i na strojoch bez špeciálneho 3D grafických hardvéru.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) is a graphic file format. The files are compressed with a selectable compression factor, and, as opposed to the JPG format, PNG files are always compressed without any information loss.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

Plávajúce okná

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Plávajúce okná (automatické skrývanie)

Na hociktorom okraji okna, ktoré je ukotvené na iné okno, uvidíte tlačidlo, ktoré vám umožní zobraziť alebo skryť okno.

Previs

Úprava previsu znamená zväčšovanie alebo zmenšovanie veľkosti medzery uprostred dvojice znakov pre zlepšenie celkového vzhľadu textu.

Tabuľky previsov obsahujú informáciu v ktorých pároch znakov sa požaduje väčší rozostup. Tieto tabuľky sú obvykle súčasťou písma.

Priame a štýlové formátovanie

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Primárny kľúč

A primary key serves as a unique identifier of database fields. The unique identification of database fields is used in relational databases, to access data in other tables. If reference is made to a primary key from another table, this is termed a foreign key.

In LibreOffice, you define the primary key in the design view of a table, by choosing the relevant command from the context menu of a row header for the selected field.

RTF

Plný textový formát (RTF) je formát súboru vyvinutý pre výmenu textových súborov. Špeciálnou črtou je to, že formát informácie je prevedený priamo do čitateľného textu. Žiaľ, v porovnaní s inými formátmi súboru, toto vytvára relatívne veľké súbory.

Relatívne a absolútne ukladanie

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Ak zvolíte uložiť relatívne, odkazy na vložené grafické alebo iné objekty vo vašom dokumente budú uložené relatívne k umiestneniu v systéme súborov. V tomto prípade nezáleží na tom, kde je zmienená riadiaca štruktúra zaznamenaná. Súbory budú nájdené bez ohľadu na umiestnenie, pokiaľ odkaz je stále rovnaká cesta alebo obsah. Toto je dôležité, ak chcete vytvoriť dokument dosiahnuteľný ďalším počítačom, ktorý môže mať celkom iný adresár usporiadania, cesty alebo obsahu názvov. Taktiež sa odporúča ukladať relatívne, ak chcete vytvoriť riadiacu štruktúru na internetovom serveri.

Ak uprednostňujete absolútne ukladanie, všetky odkazy na iné súbory budú tiež definované ako absolútne, založené na individuálnej ceste, obsahu alebo hlavnom adresári. Výhodou je to, že dokument obsahujúci referencie môže byť presunutý do iných adresárov alebo priečinkov, a referencie zostanú v platnosti.

Relačná databáza

Relačná databáza je zbierka dátových položiek organizovaných ako súbor formálne označených tabuliek, z ktorých môžu byť sprístupnené dáta, alebo znova poskladané mnohými rozdielnymi spôsobmi bez toho, aby reorganizovala databázové tabuľky.

Relačné usporiadanie databázy (RDBMS) je program, ktorý vám dovolí vytvoriť, modernizovať a poskytovať relačnú databázu. RDBMS zaberá štruktúrovaný otázkový jazyk (SQL) správy zadaný používateľom, alebo obsiahnutý v aplikácii programu a vytvára, aktualizuje, alebo poskytuje prístup k báze dát.

A good example of a relational database can be given with a database containing Customer, Purchase, and Invoice tables. In the Invoice table, there is no actual customer or purchasing data; however, the table contains references through a relational link, or a relation, to the respective customer and purchasing table's fields (for example, the customer ID field from the customer table).

SQL

Štruktúrovaný otázkový jazyk (SQL) je jazyk používaný pre otázky databázy. V LibreOffice v SQL môžete formulovať otázky interaktívne, alebo myškou.

SQL Databáza / SQL Server

An SQL database is a database system which offers an SQL interface. SQL databases are often used in client/server networks in which different clients access a central server (for example, an SQL server), hence they are also called SQL server databases, or SQL servers for short.

In LibreOffice, you can integrate external SQL databases. These may be located on your local hard disk as well as on the network. Access is achieved through ODBC, JDBC, or a native driver integrated into LibreOffice.

Spin button

  1. In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally.

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Vdovy a Siroty

Vdovy a siroty sú historické typografické termíny, ktoré sa používali mnoho rokov. Vdova odkazuje na krátky riadok na konci článku, ktorý pri tlači vyzerá ako samostatný, hore na nasledujúcej strane. Sirota je na rozdiel od toho prvý riadok článku tlačeného samostatne na spodku predošlej strany. Sirota je, na rozdiel toho, prvá línia článku tlačeného osamotený na spodku predošlej strany. V LibreOffice textovom dokumene môžete automaticky zamedziť takýmto udalostiam v požadovanom štýle odseku. Ak tak urobíte, môžete určiť minimálny počet riadkov existujúcich spolu na jednej stránke.

Please support us!