Prechod tvarov dvoch objektov

Prechod tvarov vytvorí tvary a s rovnomernými rozostupmi ich rozloží medzi dva objekty.

Note Icon

Príkaz na prechod tvarov je k dispozícii len v LibreOffice Draw. Je však možné vytvorené tvary skopírovať a vložiť do LibreOffice Impress.


Ak chcete vytvoriť prechod medzi dvoma objektami:

  1. Podržte kláves Shift a kliknite na každý objekt.

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. Zadajte hodnotu, ktorá určuje počet objektov medzi začiatočným a koncovým objektom, do poľa Prírastky.

  4. Kliknite na OK.

Zobrazí sa skupina obsahujúca obidva pôvodné objekty a určený počet (prírastky) prechodných objektov.

Obrázok prechodu tvarov

You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press +F3 to exit the group editing mode.

Please support us!