Vlastnosti hladkej čiary

Pri grafoch, ktoré zobrazujú čiary (čiarový alebo XY), si môžete namiesto zobrazovanie rovných čiar vybrať krivky. Vlastnosti týchto kriviek je možné upraviť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Pre zmenu vlastností čiary

  1. Select Cubic Spline or B-Spline.

    These are mathematical models that influence the display of the curves. The curves are created by joining together segments of polynomials.

  2. Môžete nastaviť rozlíšenie. Čím vyššia hodnota, tým hladšia čiara.

  3. For B-spline lines optionally set the degree of the polynomials.

Please support us!