Umiestnenie

Controls the positioning of the axis.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis - X Axis - Positioning tab (Charts)


Čiara osi

Zvoľte, kde sa pretnú osi: na začiatku, na konci, na určenej hodnote alebo v kategórii.

Position Axis

On tick marks

Určuje, že os sa umiestni na prvú či poslednú značku. To spôsobí, že vizuálna reprezentácia dátových bodov bude začínať alebo končiť na osi hodnôt.

Between tick marks

Určuje, že os sa umiestni medzi značky. To spôsobí, že vizuálna reprezentácia dátových bodov bude začínať alebo končiť v istej vzdialenosti od osi hodnôt.

Štítky

Place labels

Zvoľte umiestnenie popisov: blízko osi, blízko osi (opačná strana), mimo začiatok, mimo koniec.

Značky intervalu

Hlavné:

Určuje, či majú byť značky na vnútornej alebo vonkajšej strane osi. Môžete ich skombinovať a nechať si zobraziť značky na oboch stranách.

Vnútorné

Určuje, že sa značky zobrazia na vnútornej strane osi.

Vonkajšie

Určuje, že sa značky zobrazia na vonkajšej strane osi.

Vedľajšie:

Táto časť dialógového okna slúži k nastaveniu vedľajších značiek stupnice medzi hlavnými značkami osi. Môžete zaškrtnúť obe políčka. Výsledkom sú čiary označujúce hodnoty zobrazené na oboch stranách osi.

Vnútorné

Určuje, že sa značky vedľajšieho intervalu zobrazia na vnútornej strane osi.

Vonkajšie

Určuje, že sa značky vedľajšieho intervalu zobrazia na vonkajšej strane osi.

Place marks

Zvoľte umiestnenie značiek: na popisoch, na osi alebo na osi a popisoch.

Please support us!