Mierka

Určuje nastavenie mierky osi Y. Pri X-Y grafoch môžete tiež nastaviť mierku osi X.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis - Y Axis - Scale tab (Charts)


LibreOffice automaticky nastaví mierku osi Y tak, aby sa všetky hodnoty zobrazili optimálne.

Ak chcete dosiahnuť špecifický výsledok, môžete upraviť mierku osi ručne. Napríklad môžete zobraziť len hornú oblasť stĺpcov tým, že zvýšite minimum.

Pravítko

You can enter values for subdividing axes in this area. You can automatically set the properties Minimum, Maximum, Major interval, Minor interval count and Reference value.

Minimum

Určuje minimálnu hodnotu zobrazenú na začiatku osi.

Maximum

Určuje maximálnu hodnotu zobrazenú na konci osi.

Major interval

Určuje interval hlavného delenia osi. Hlavný interval nemôže byť väčší ako rozsah hodnôt.

Minor interval count

Určuje interval vedľajšieho delenia osi.

Reference value

Určuje, kde sa majú zobrazovať hodnoty osi.

Automaticky

You must first deselect the Automatic option in order to modify the values.

Note Icon

Vypnite túto možnosť, ak pracujete s "pevnými" hodnotami, nakoľko nepodporuje automatické nastavenie mierky.


Logaritmická mierka

Určuje, že chcete na osi použiť logaritmickú mierku.

Note Icon

Použite túto možnosť ak pracujete s hodnotami, ktoré sa navzájom od seba výrazne líšia. Použitím logaritmického nastavenia mierky dosiahnete, že čiary súradnicovej mriežky budú od seba rovnako vzdialené, aj keď ich číselný interval bude postupne rásť alebo klesať.


Opačný smer

Určuje, kde na osi sa zobrazujú dolné a horné hodnoty. Pokiaľ nie je pole zaškrtnuté, používa sa matematický smer. To pre karteziánske súradnicové systémy znamená, že os x zobrazuje nižšie hodnoty vľavo a os y nižšie hodnoty dolu. Pre polárne súradnicové systémy je smer matematickej osi uhla proti smeru hodinových ručičiek a radiálna os je od vnútornej k vonkajšej.

Typ

Pre niektoré typy osí môžete zvoliť formát, a to buď text alebo dátum, alebo môžete nechať formát zvoliť automaticky. Pre typ osi „Dátum“ môžete nastaviť nasledujúce možnosti.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Rozlíšenie môže byť nastavené na kroky po dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

Hlavné intervaly môžu byť nastavené na určitý počet dní, mesiacov alebo rokov.

Vedľajšie intervaly môžu byť nastavené na určitý počet dní, mesiacov alebo rokov.

Please support us!