Zarovnanie

Upraví zarovnanie osí alebo nadpisov.

Niektoré možnosti nie sú k dispozícii pre všetky druhy nadpisov. Napríklad sú iné voľby pre 2D a 3D nadpisy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Axis (Charts)


Zobraziť popisy

Určuje,či sa majú zobraziť alebo skryť názvy osí.

Ikona Zobraziť/Skryť nadpisy osí na paneli Formátovanie zapína alebo vypína zobrazenie nadpisov osí.

Ikonka

Zobraziť skryť popisky osí

Otočiť text

Určuje smer textu v bunkách. Kliknutím na jedno z tlačidiel ABCD vyberiete požadovaný smer.

ABCD koleso

Kliknutím kdekoľvek na koleso určíte orientáciu textu. Písmená "ABCD" na tlačidle zodpovedajú novému nastaveniu.

ABCD tlačidlo

Text v bunkách sa bude zobrazovať zvislo.

Note Icon

Pokiaľ zvolíte zvislé označenie osi X, môže dôjsť k orezaniu textu čiarou osi X.


Stupňov

Môžete ručne zadať uhol orientácie.

Tok textu

Určuje tok textu v označení dát.

Presah

Určuje, že text v bunkách môže pretiecť do ďalších buniek. To môže byť užitočné, pokiaľ máte málo miesta. Táto možnosť nie je dostupná pri inom otočení nadpisu.

Zalomenie

Povolí zalomenie textu.

Nasledujúce nastavenia nie sú dostupné pre všetky typy grafov:

Poradie

Táto možnosť je dostupná len pre 2D grafy, nájdete ju v ponuke Formát - Osi - Os Y alebo Os X. Tu môžete určiť zarovnanie číselných popisov na osi X alebo Y.

Dlaždica

Umiestni čísla na osi vedľa seba.

Plochý nepárny

Rozloží čísla na osi, párne čísla budú nižšie ako nepárne.

plochý párny

Rozloží čísla na osi, nepárne čísla budú nižšie ako párne.

Automaticky

Automaticky rozmiestni čísla na osi.

Note Icon

Ak je váš graf príliš malý, môže pri zobrazovaní názvov dôjsť k problémom. Tomuto sa môžete vyhnúť zväčšením grafu alebo zmenšením veľkosti písma.


Text Direction

Určite smer textu pre odsek, ktorý používa komplexné rozloženie textu (CTL). Táto vlastnosť je dostupná, len ak je povolené komplexné rozloženie.

Please support us!