Možnosti

Použije dialóg pre definíciu niektorých volieb, ktoré sú dostupné pre špecifické typy grafu. Obsah dialógu Možnosti sa mení s typom grafu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Format Selection - Data Series - Options tab (Charts)


Zarovnať dátové rady na

V tejto časti dialógového okna je možné voliť medzi dvomi režimami mierky osi Y. Vlastnosti a mierku osi môžete upraviť samostatne.

Primárna os Y

Táto možnosť je implicitne zapnutá. Všetky riadky dát sú zarovnané k hlavnej osi Y.

Sekundárna os Y

Zmení mierku osi Y. Táto os je viditeľná len ak je k nej priradený aspoň jeden dátový rad a je zapnuté jej zobrazenie.

Nastavenia

Tu môžete určiť nastavenia pre stĺpcový graf. Všetky zmeny sa aplikujú na všetky dátové rady grafu, nielen na vybrané dáta.

Rozostupy

Určuje vzdialenosť medzi stĺpcami v percentách. Maximálna vzdialenosť je 600%.

Presah

Určuje nevyhnutné nastavenia pre presahujúce dátové rady. Môžete zvoliť medzi -100 a +100%.

Spojovacie čiary

Toto pole zaškrtnite, ak chcete pre stĺpcové grafy typov 'Skladaný' a 'Skladaný percentuálne' prepojiť čiarami vrstvy stĺpcov, ktoré patria k sebe.

Zobraziť stĺpce vedľa seba

Pokiaľ sú v stĺpcovom grafe zobrazené 2 osi a niektoré dátové rady sú pripojené k prvej osi a iné k druhej, potom budú obe sady dátových radov zobrazené nezávisle na seba a budú prekrývať jedna druhú.

Výsledkom sú stĺpce pripojené k jednej y-ovej osi, ktoré sú čiastočne alebo úplne prekryté stĺpcami druhej y-ovej osi. Preto je lepšie povoliť možnosť zobraziť panely vedľa seba. Stĺpce z rôznych dátových radov sa zobrazujú, ako keby boli pripojené len k jednej osi.

V smere hodinových ručičiek

Dostupné pre koláčové a prstencové grafy. Východzí smer v ktorom sú kúsky koláčového grafu usporiadané, je proti smeru hodinových ručičiek. Zaškrtnite možnosť v smere hodinových ručičiek pre vykreslenie grafu v opačnom smere.

Počiatočný uhol

Presuňte malú bodku na kruhu alebo kliknite na ľubovoľnom mieste na kruh pre nastavenie počiatočného uhlu koláčového alebo prstencového grafu. Počiatočný uhol je matematická poloha uhlu, kde bude vykreslená prvá časť grafu. Hodnota 90 stupňov vykreslí prvú časť na pozícii 12 hodín. Hodnota 0 stupňov začína na pozícii 3 hodiny.

Note Icon

V 3D koláčových a prstencových grafoch, ktoré boli vytvorené pomocou staršej verzie softvéru, je počiatočný uhol 0 stupňov namiesto 90 stupňov. Pre staré a nové 2D grafy je východzí počiatočný uhol 90 stupňov.


Note Icon

Pokiaľ zmeníte počiatočný uhol alebo smer, iba nová verzia softvéru zobrazí zmenené hodnoty. Staršie verzie softvéru zobrazia rovnaký dokument s východzími hodnotami: Vždy v smere proti hodinovým ručičkám a s počiatočným uhlom 90 stupňov (2D koláčové grafy) alebo 0 stupňov (3D koláčové grafy).


Stupňov

Vložte počiatočný uhol medzi 0 a 359 stupňami. Pre zmenu hodnôt veľkosti môžete tiež kliknúť na šípky.

Diagramu chýbajú údaje

Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only.

Leave gap

Chýbajúce hodnoty nebudú vykreslené. Toto je predvolená voľba pre grafy typu stĺpcový, riadkový, čiarový a sieť.

Assume zero

Chýbajúce hodnoty budú mať na osi Y hodnotu nula. Toto je predvolená voľba pre graf typu Oblasť.

Continue line

Chýbajúce hodnoty budú interpolované zo susedných hodnôt. Toto je predvolená hodnota pre typ grafu XY (bodový).

Include values from hidden cells

Zaškrtnite, ak chcete zobraziť aj hodnoty skrytých buniek v zdrojovej oblasti buniek.

Hide legend entry

Pre vybrané rady dát alebo dátové body nezobraziť položky legendy.

Please support us!